7 jun 2018

Elever med svakt faglig grunnlag tjener på å være lærekandidat

Lærekandidater med svake karakterer fra tiende klasse kommer bedre ut med hensyn til kompetanseoppnåelse enn sammenlignbare yrkesfagelever i ordinære løp.

Dette indikerer at mange elever med svakt prestasjonsgrunnlag fra tiende klasse kunne hatt fordel av å få dette tilbudet. Ut fra dette perspektivet har lærekandidatordningen for lite omfang. Lærekandidater med bedre karakterer fra tiende klasse bør derimot holde seg borte fra ordningen.

Det viser en studie av lærekandidatordningen som NIFU har gjennomført for Utdanningsdirektoratet.

Ikke alle har muligheten for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, og videregående opplæring skal ha tilbud også til denne delen av ungdomskullene. For å gjøre det mulig å begynne i videregående opplæring og ha grunnkompetanse som mål, ble lærekandidatordningen innført med virkning fra februar 2001.

Å være lærekandidat i stedet for lærling innebærer at man ikke har som mål å nå alle læreplanmål, men man har en redusert læreplan.

Svært positive holdninger til lærekandidatordningen
Respondentene og informantene (fylkeskommuner, rådgivere, bedrifter samt LO, NHO og Utdanningsforbundet) uttrykker svært positive holdninger til ordningen, og «alle» er enige om at ordningen trengs og må beholdes.

Stor variasjon i bruken av ordningen
I Østfold utgjør lærekandidatene 13 prosent av summen av lærlinger og lærekandidater, mens den samme andelen i Oslo er 1,6 prosent. Her illustreres med all tydelighet den store variasjonen i bruken av ordningen.

Uenighet om målgruppen
Denne variasjonen følger av at målgruppen defineres ulikt fylkeskommunene imellom. Også blant LO, NHO og Utdanningsforbundet er det uenighet om ordningens målgruppe. NHO oppfatter at ordningen også kan inkludere kandidater som har forutsetninger til å oppnå fagbrev. De to andre organisasjonene oppfatter at ordningen bare skal være for de som ikke har forutsetninger for å oppnå yrkeskompetanse.

Ikke en vei til fagbrev
Av 1753 lærekandidater fra 2010-, 2011- og 2012-kullene, var det 15 som hadde fagbrev per juni 2017. Resultatene fra undersøkelsen viser dermed at lærekandidatordningen ikke er en vei til fagbrev.

Yrkestitler for ferdige lærekandidater
NHO og Utdanningsforbundet er positive til yrkestitler i forlengelsen av en utdanning som lærekandidat. Begge er dermed positive til et nivå mellom fagarbeideren og de ufaglærte, og begge nevner assistentbegrepet, f.eks. kokkeassistent. LO er helt uenig og ønsker ikke å etablere et eget nivå mellom fagarbeideren og de ufaglærte, og advarer mot å utvanne den norske fagarbeiderutdanningen.

Grunnkompetanse etter bestått kompetanseprøve bør telle som fullført og bestått videregående opplæring
Det er nesten unison oppslutning blant fylkeskommunene og rådgiverne om at oppnådd grunnkompetanse etter bestått kompetanseprøve, skal telle som fullført og bestått videregående opplæring i de offentlige statistikkene.

NIFU-rapport 2018:8

For mer informasjon, kontakt:
Eifred Markussen, forsker 1, Grunnopplæring
eifred@nifu.no
95 07 06 09