16 apr 2021

Erfaringer med obligatoriske oppgaver og studenters læring

Obligatoriske oppgaver er blitt en vanlig del av studieløpet, men det er lite forskning på studentenes erfaringer med slike oppgaver. En ny artikkel viser at studenter foretrekker oppgaver med faglig innramming og mulighet for dybdestudium.

Kirsten Sivesind (UiO) og Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) har publisert en ny artikkel i UNIPED med utgangspunkt i data fra et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for pedagogikk, UiO. Målet var å utvikle ny kunnskap om hvordan arbeidet med obligatoriske oppgaver kan bidra til læring og danning.

Forfatterne diskuterer funn fra et bachelorkurs i pedagogikk der førsteårsstudentene ble presentert to ulike oppgavetyper. Den første oppgaven var utgangsorientert ved å presisere at arbeidet skulle være en Pecha Kucha-presentasjon med både tekst, bilder og lyd. Den andre oppgaven var i større grad inngangsbestemt og innebar analyser av et utvalg høringssvar relatert til en utdanningspolitisk sak. Gjennom spørreskjema og gruppeintervjuer ble studentenes erfaringer og vurderinger undersøkt. Resultatene illustrerer problemer med å innføre en ny oppgavesjanger, der både formatet og oppfølgingen har implikasjoner for studentenes erfaringer.

Studentene mente at begge oppgavene gjorde at de leste mer av pensum og bidro til faglig utvikling og forståelse. Oppgavene bidro til at de så nye sammenhenger ved at de måtte koble pensum med eksterne kilder for å søke etter kunnskap selv. Dermed åpnet de ulike oppgavetypene erfaringshorisonten deres, selv om studentene generelt la stor vekt på eksamen som mål for kurset.

Samtidig ga studentene uttrykk for at individuelt arbeid er det som gir størst læringsutbytte, og at oppgaver som var tettest knyttet til eksamensformen var den de lærte mest av. Funnene tilsier at studentene erfarte den andre oppgaven som mest meningsfull. Studentene satte pris på den faglige innrammingen og den konkrete hjelpen de fikk. Oppgaven ga større rom for å studere en sak i dybden.

Artikkelen kan leses her: Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk.

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502