25 apr 2019

Fanger ikke opp digital deltakelse og kompetanse

Ingen av dagens datakilder gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid.

Digitalisering skjer innenfor nær alle samfunnsområder. Den bidrar til en forenklet hverdag og økt produktivitet. Samtidig kan digitalisering føre til digitale skiller mellom dem som kan nyttiggjøre seg de nye tjenestene og dem som ikke er i stand til det. Derfor er det svært viktig at hele befolkningen har høy nok digital kompetanse til å kunne delta i det digitale samfunnet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for samordningen av IKT-politikken, herunder for å bidra til å øke befolkningens digitale ferdigheter og kompetanse. På oppdrag fra KMD har NIFU gjennomført en analyse for å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Er det tilstrekkelig å basere målinger på eksisterende data, eller må det utvikles og gjennomføres nye kartlegginger?

Hovedkonklusjonen er at ingen av de eksisterende datakildene gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid. I rapporten beskriver NIFU fire ulike alternativer for å måle digital kompetanse og deltakelse regelmessig, med ulikt ambisjons- og kostnadsnivå.

NIFU-rapport 2019:8

For mer informasjon, kontakt:
Michael Mark, prosjektleder
michael.mark@nifu.no
(+47) 466 41 554