7 des 2016

Flere innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning

Innvandrere og etterkommere av innvandrere utgjorde en fjerdedel av forskerpersonalet i norsk forskning og høyere utdanning i 2014. Dette er høyere enn i befolkningen totalt, samt blant sysselsatte med høyere utdanning og blant studentene.

Det viser et nytt arbeidsnotat som inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning.

Statistikken er fremstilt av SSB og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Mangfoldstatistikken gir oversikt over innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskere og faglig personale, samt teknisk-administrativt personale med høyere utdanning, i norsk forskning og høyere utdanning i årene 2007, 2010 og 2014.

Noen av hovedfunnene i mangfoldstatistikken:

 • Innvandrere og etterkommere av innvandrere utgjorde en fjerdedel av forskerpersonalet i norsk forskning og høyere utdanning i 2014. Dette er høyere enn i befolkningen totalt (16 prosent), blant sysselsatte med høyere utdanning (14 prosent) og blant studentene (10 prosent.)
 • Andel innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskerpersonalet har økt fra 17 prosent i 2007 til 25 prosent sju år senere, mens for befolkningen totalt har andelen innvandrere økt fra 10 til 16 prosent i perioden.
 • Universitetene og høgskolene hadde i 2014 den høyeste andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskerne og det faglige personalet (27 prosent), mens helseforetakene hadde den laveste andelen (20 prosent). I instituttsektoren utgjorde denne gruppen 25 prosent av forskerpersonalet.
 • Andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere har vokst betydelig for postdoktor og forsker på prosjekt, fra 33 prosent i 2007 til 49 prosent i 2014. Andelen har økt for alle stillingsgrupper i perioden, med unntak av for «øvrig fast, faglig personale», herunder universitets- og høgskolelektor, amanuensis m. fl.
 • Matematikk og naturvitenskap (45 prosent) og teknologi (34 prosent) hadde høyest andel innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskerne og det faglige personalet i 2014, mens samfunnsvitenskap hadde den laveste andelen (17 prosent).
 • Kvinneandelen er høyere blant professorene med innvandrerbakgrunn enn øvrige professorer, henholdsvis 29 og 26 prosent.
 • Mellom 2007 og 2014 har antall innvandrere og etterkommere av innvandrere blant stipendiatene ved norske universiteter og høgskoler økt med 800 personer, mens det har vært en nedgang på 400 stipendiater blant de uten slik bakgrunn.
 • Instituttsektoren har høyere innslag av innvandrere og etterkommere av innvandrere i stillinger som krever doktorgradskompetanse, det vil si forsker 1, forsker 2 og postdoktor, enn blant øvrige faglige stillinger.
 • Lærestedene med flest forskere og faglig tilsatte med innvandrerbakgrunn i 2014 var NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. De samme tre lærestedene hadde høyest andel innvandrere og etterkommere av innvandrere blant det faste, faglige personalet, mens NTNU, Universitetet i Tromsø, NMBU og de vitenskapelige høgskolene hadde høyest andel blant postdoktorene, forskerne og stipendiatene.
 • Blant innvandrerne og etterkommere av innvandrere var 80 prosent av kvinnene tilsatt i faglige stillinger innenfor forskning og høyere utdanning, mens 20 prosent var tilsatt i teknisk-administrative stillinger. Blant mennene var 89 prosent tilsatt i faglige stillinger og 11 prosent i teknisk-administrative stillinger.
 • En høyere andel av mennene enn kvinnene med innvandrerbakgrunn var tilsatt som professorer, mens andelen i førsteamanuensis/førstelektorstilling var relativt lik. Det er også relativt flere mannlige innvandrere og etterkommere av innvandrere i instituttsektoren enn det er kvinnelige.

Opptak av lanseringsseminaret finner du her.

Les Kifs artikkel “Mangfold­statistikk åpner nye spørsmål” her.

NIFU Arbeidsnotat 2016:17

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018