18 des 2019

Flere lærere fører ikke nødvendigvis til økt læringsutbytte

Litteraturgjennomgang: Funn fra norske studier samsvarer med resultater fra internasjonal forskning. Flertallet finner ingen eller liten effekt av økte lærerressurser på læringsutbytte. Samtidig viser forskningen det finnes noen unntak.

Betydningen av lærertetthet for elevers læringsutbytte er et av de mest diskuterte forholdene knyttet til ressursbruk i skolen, både i politikk og forskning. I desember 2017 vedtok Stortinget en norm for lærertetthet i norsk grunnskole som skulle gjelde fra og med høsten 2018. Denne innebærer at gruppestørrelsen i ordinær undervisning skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.

NIFU evaluerer lærertetthetsnormen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2019-2022. I en ny publikasjon gir NIFUs forskere et innblikk i den eksisterende forskningslitteraturen som beregner effekter av lærertetthet på elevenes læringsutbytte.

– Disse gir oss viktig innsikt i faktorer som kan bidra til at normen lykkes, både når det gjelder hvordan lærerressursen benyttes og i hvilken grad vi kan forvente at ulike grupper påvirkes, forteller forsker ved NIFU, Astrid Marie Jorde Sandsør.

Funnene fra norske studier er i stor grad samsvarende med resultatene fra internasjonal forskning. Flertallet av studiene finner ingen eller liten effekt av økte lærerressurser på læringsutbytte. Samtidig er noen unntak verdt å merke seg:

  • Noe av forskningen tyder på at økte lærerressurser har større effekt for barn av foreldre med lavere sosioøkonomisk bakgrunn.
  • Det er tegn til at man i større grad finner en effekt hos yngre elever enn eldre elever, som er i tråd med litteraturen om tidlig innsats.
  • Flere studier peker etter hvert på at organiseringen av den ekstra lærerressursen kan ha betydning.
  • Lærerkvalitet ser ut til å være avgjørende.

NIFU Innsikt 2019:20

For mer informasjon, kontakt
Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker 2, Studier av grunnopplæring
astrid.sandsor@nifu.no
+ 47 976 15 822