23 Mai 2022

Flere lærerutdannere har blitt erfarne digitale brukere

Lærerutdannere har også et bevisst og kritisk forhold til bruken av digitale ressurser. Det viser et nytt NIFU-notat.

I 2018 fikk grunnskolelærerutdanningene ved fem universiteter og høyskoler midler – NTNU, UiA, USN, HVO og HiØ – fra Kunnskapsdepartementet for å iverksette kompetansehevende tiltak rettet mot lærerutdannere. Et nytt NIFU-notat presenterer funn fra en spørreundersøkelse til lærerutdannere i 2021, og sammenligner med en tilsvarende undersøkelse i 2019.

Skolen har et fått et tydelig ansvar for elevenes digitale ferdigheter, og ikke minst deres digitale dømmekraft. Undervisningen skal ruste dem i møte med en enorm tilgang på informasjon, hyppig digital samhandling via sosiale medier, og et stadig mer digitalisert arbeids- og samfunnsliv.

Elever utvikler sine digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom bruk av digitale ressurser. Derfor må lærere selv må kunne anvende digitale ressurser for å kunne lære bort og tilpasse dem til elevenes behov og fagets læringsmål.

Lærerutdannere kan ha en betydelig innflytelse på lærerstudenters holdninger og praksis i møte med digitalisering i skolen og bruk av digitale ressurser, både som rollemodeller, pådrivere og utfordrere.

Studiens hovedfunn:

  • Lærerutdannere bruker i større grad digitale ressurser til å gjøre undervisningen mer studentaktiv.
  • Lærerutdannere mener at den digitale utviklingen særlig har endret lærerrollen.
  • Det er vanligst å utvikle kompetanse ved å prøve ut på egenhånd, men flere søker råd og lærer av å observere kollegers undervisning.
  • Det er noen forskjeller i kompetansehevende tiltak mellom fag.
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse vektlegges i noen grad i lærerutdanningen og det er lite endring fra 2019.
  • Det er noe variasjon mellom institusjonene, men få tydelige forskjeller.

NIFU Arbeidsnotat 2022:2

For mer informasjon, kontakt,
Cathrine Pedersen, forsker 2, Studier av grunnopplæring
cathrine.pedersen@nifu.no
+ 47 952 80 687