3 sep 2018

Flere utenlandske studenter i Norge

Globale trender i kombinasjon med nasjonale satsinger har ført til økt studentmobilitet. Til tross for høyt kostnadsnivå og få velkjente universiteter, har Norge hatt en større vekst av utenlandske studenter sammenliknet med andre land.

Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/OsloMet) har publisert en artikkel i Journal of Studies in International Education om årsakene til en sterk økning i antallet utenlandske studenter i Norge.

Mange land opplever en økt tilstrømming av internasjonale studenter, men Norge har hatt en sterkere vekst enn mange andre land i perioden 2000 til 2015. Dette kan synes paradoksalt, tatt i betraktning at Norge er et land med få velkjente universiteter, høyt kostnadsnivå, ugjestmildt klima og et språk med begrenset anvendelse internasjonalt.

Den økte tilstrømmingen av studenter kan ses som et resultat av en nasjonal og institusjonell satsing på å tiltrekke seg internasjonale studenter. Etablering av flere engelskspråklige kurs og programmer har vært en viktig forutsetning for at flere studenter fra land utenfor Norden har funnet veien til Norge. Videre er Norge et av få land i Europa som ikke krever studieavgifter ved offentlige læresteder. Naboland som Danmark og Sverige har innført studieavgifter for studenter fra utenfor EØS-området, og dette har trolig bidratt til at flere ser Norge som et alternativ.

Når man spør internasjonale studenter om hva som har vært avgjørende for at de valgte Norge, er engelskspråklige programmer, fravær av studieavgifter og attraktive trekk ved det norske samfunn (nærhet til natur, fredelig samfunn m.m.) de forhold som oftest trekkes fram, mens kvalitetshensyn sjeldnere trekkes fram. Med andre ord velger studenter Norge i større grad ut fra pragmatiske hensyn enn forventninger om høy kvalitet.

Artikkelen kan leses her: «Paradoxical attraction? Why an increasing number of international students choose Norway».

For mer informasjon, kontakt
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, Høyere utdanning
(+47) 984 58 683
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no