15 nov 2017

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater

Interessen for en forskerkarriere er stabil blant nyutdannede mastergradskandidater.

Vil færre unge akademikere bli forskere? Det har vært en bekymring i høst etter at noen undersøkelser fant tegn på en synkende interesse.

Resultatene fra NIFUs kandidatundersøkelser i 2013 og 2015 nyanserer imidlertid dette bildet. Funnene tyder på at det i perioden 2013–2015 generelt ikke ble mindre interesse for forskning blant nyutdannede mastergradskandidater. Andelen som enten arbeidet med eller mente det var veldig sannsynlig at de kom til å arbeide med forskning i løpet av de neste årene holdt seg uendret på 17 prosent.

Interessen er særlig stor blant nyutdannede naturvitere. For dem var andelen 32 prosent i 2015, om lag like høyt som to år tidligere.

For mastere i teknologiske fag (sivilingeniører) var det derimot en tendens til økt interesse for forskning, fra 10,5 prosent i 2013 til 16 prosent i 2015. Samtidig viste undersøkelsen en viss nedgang for helse- og sosialfag.

Alle de nevnte andelene gjelder summen av dem som allerede et halvt år etter eksamen hadde begynt i en forsker-, stipendiat- eller forskningsassistentstilling, eller som mente det var veldig sannsynlig at de kom til å arbeide som forsker i løpet av de nærmeste fem årene.

NIFU har sammenliknet resultatene fra de to kandidatundersøkelsene på oppdrag fra Forskerforbundet.

Her kan du lese hele notatet.

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
917 81 002