4 Mar 2014

Forskjeller i fylkenes formidling av lærlinger

Selv om det er ulike måter å beregne resultatet på, er det ingen tvil om at en langt større andel av søkerne i Rogaland får læreplass enn hva som er tilfellet i Nord-Trøndelag og Østfold. Det viser NIFUs undersøkelse av formidlingen av lærlinger i tre ulike fylkeskommuner: Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag.

Offentlig formidling av lærlinger er en viktig del av dagens ordning for videregående opplæring. Det at fylkeskommunene velger noe ulike strategier for når og hvordan søkerne eksponeres for mulige lærebedrifter, har trolig betydning for hvor raskt formidlingen kan gjennomføres. Det kan ha en viss betydning for utfallet av formidlingen, uten at det er mulig å anslå dette sikkert på grunnlag av det datamaterialet vi har.

Det klart mest avgjørende for sluttresultatet ser imidlertid ikke ut til å være hva som skjer i formidlingsprosessen det enkelte år. Det kan heller ikke forklares i ulik næringsstruktur eller ulikt arbeidsmarked i fylkene, eller hvor mange det er som søker læreplass.

Det avgjørende ser ut til å være i hvilken grad man i de ulike fylkene over tid har lykkes med å forplikte bedriftene i ulike bransjer og fag til regelmessig å ta inn lærlinger, og dermed også bidra til det opplæringsfellesskapet lærlingordningen representerer.

NIFU-rapport 7-2014

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker II
haakon.host@nifu.no
Telefon: (+47) 22 59 51 40