24 jun 2019

Forskning på psykisk helse utgjorde 1,4 milliarder kroner i 2017

Norske forskningsmiljøer brukte 1,4 milliarder kroner på FoU innenfor psykisk helse i 2017. Dette utgjorde ca. 4 prosent av den totale forskningsinnsatsen i Norge (når næringslivet er holdt utenfor).

Det forventes at så mange som mellom en fjerdedel og halvparten av befolkingen vil oppleve en eller flere psykiske lidelser i løpet av sitt liv. De vanligste psykiske lidelsene er angst, depresjon og rusbrukslidelser. Å få psykiske lidelser vil i tillegg til å være belastende for den enkelte påføre samfunnet store utfordringer.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en ressurs- og publiseringskartlegging av FoU innenfor psykiske helse i 2017. I tillegg har forskerne drøftet mulige forskningssvake områder og kunnskapshull, samt hvor godt forskningsinnsatsen og resultatene svarer til samfunnsutfordringene som er forbundet med psykisk helse.

Kartleggingen viser at norske forskningsmiljøer brukte 1,4 milliarder kroner på FoU innenfor psykisk helse i 2017. Dette utgjorde ca. 4 prosent av den totale forskningsinnsatsen i Norge (når næringslivet er holdt utenfor) eller 12 prosent av de samlede ressursene til temaet helse og omsorg. 

Mesteparten av ressursinnsatsen gikk til temaet helsefremming, mestring og tiltak, psykoser og schizofreni, depresjon og avhengighet. Samtidig viser publiseringsanalysen at det ble forsket mest innenfor depresjon, fulgt av helsefremming, mestring og livskvalitet, psykoser og schizofreni, samt angst. Samfunnsutfordringene og estimerte helsetap er imidlertid høyest for depresjon, angst og rusmiddelavhengighet, mens psykoser og schizofreni er forbundet med betydelig lavere helsetap. Vi finner dermed et avvik mellom forskningsressursene og samfunnsutfordringene.

Publiseringsanalysen av psykisk helse, viser at det har vært en klar vekst i publiseringsomfanget i perioden 2011-2017. Imidlertid har veksten i det totale publiseringsomfanget for alle fag, vært like stor. Andelen som psykisk helse har utgjort av den totale norsk vitenskapelig publisering har dermed vært relativ stabil å rundt 4 prosent gjennom hele 7-årsperioden.

NIFU-rapport 2019:4

For mer informasjon, kontakt
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver
Kristoffer.rorstad@nifu.no
92 81 97 22