16 nov 2022

Forskningsbudsjettet 2023: – Bedre enn fryktet, verre enn det ser ut

I 2023 får forskningsbevilgningene en realnedgang på 1,1 prosent. NIFUs analyse av statsbudsjettet viser at nedgangen fort kan bli større.

Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer samlede FoU-bevilgninger på 43,6 mrd. kroner i 2023. Det gir en nominell vekst på 2,7 prosent og en realnedgang på 1,1 prosent.

– Anslagene for lønns- og prisvekst er imidlertid konservative. Den reelle nedgangen kan derfor bli større, forteller forskningsleder ved NIFU Espen Solberg.

Med regjeringens forslag vil de samlede FoU-bevilgningene utgjøre 0,76 prosent av BNP, altså betydelig under målet om 1 prosent. Høy BNP-vekst som følge av høye olje- og gassinntekter oppgis som hovedårsak. For første gang på mer enn ti år utgjør FoU-bevilgningene mindre enn fire prosent av samlet statsbudsjett. Ekstraordinære utgifter knyttet til blant annet strømstøtte og krigen i Ukraina oppgis som sentrale årsaker.

De sentrale vekstpostene er blant annet knyttet til EU-forskning og byggeprosjekter. Grunnfinansieringen til universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak videreføres på omtrent samme nivå som i 2022. En stor del av kuttene skjer på ulike bevilgninger gjennom Norges forskningsråd. Totalt får Forskningsrådet kutt i faglige bevilgninger på om lag fire prosent. Det kommer heller ingen tilleggsbevilgninger til rådet for å løse problemene med negative avsetninger. Ifølge proposisjonen skal problemene løses ved å «gradvis ta ned aktivitetsnivået».

For første gang inneholder NIFUs statsbudsjettanalyse en oversikt over hvorvidt bevilgningene avhenger av forskningspolitiske prioriteringer eller andre forhold. Analysen viser at budsjettet for 2023 kjennetegnes av nedgang i de bevilgningene som er mest knyttet til forskningspolitiske avgjørelser, og vekst i de bevilgningene som i større grad avhenger av andre drivkrefter. Se også NIFUs arbeidsnotat 2022:10 for en nærmere beskrivelse av metoden.

Samtidig med statsbudsjettet for 2023 la regjeringen fram en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Den reviderte planen viderefører prioriteringene fra de forrige planene. I motsetning til tidligere utgaver inneholder ikke den reviderte planen konkrete opptrappingsplaner. Budsjettmessig oppfølging overlates til de årlige budsjettprosessene. Planen lanserer to målrettede samfunnsoppdrag (missions) rettet mot henholdsvis bærekraftig fôr og inkludering av barn og unge.

Statsbudsjettet 2023 (NIFU Innsikt 2022:10)

Les også
– Espen Solbergs artikkel i Forskningspolitikk 3/2022
– Espens Solbergs innlegg på Forskningspolitisk seminar 8. november

For mer informasjon, kontakt:
Espen Solberg, forskningsleder, Studier forskning og forskningspolitikk
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482