28 sep 2018

Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer

Instituttsektoren står for ca. 20 prosent av forskning og utvikling i Norge. Regjeringen har varslet en samlet vurdering av forskningsinstituttenes rolle i det norske systemet. I den forbindelse har NIFU gjennomført en komparativ analyse av instituttsektorens rolle i ulike europeiske land.

Analysen viser blant annet følgende:

  • Internasjonal statistikk viser at Norge har en relativt stor instituttsektor. Men ser vi bak de grove kategoriene i FoU-statistikken, er det flere land enn Norge som har et betydelig innslag av forskningsinstitutter og tilsvarende enheter.
  • En hovedtrend internasjonalt er at en økende andel av forskningen utføres av universiteter og høgskoler, mens instituttenes andel går ned. Men de politiske strategiene viser et mer blandet bilde: Danmark har systematisk innlemmet sektororienterte institutter i universitetene, men opprettholdt og til dels styrket nettverket av næringsrettede institutter (GTS-instituttene).  I Nederland og Finland opplever instituttene reduserte offentlige bevilgninger, men er mer knyttet til et generelt behov for å redusere offentlige FoU-utgifter enn en bevisst strukturell omlegging fra institutter til universiteter. Sverige og Tyskland har bevisste strategier for å styrke instituttenes rolle.
  • En sammenlikning av de ti største næringsrettede instituttene i Europa viser at norske SINTEF har en betydelig lavere direkte offentlig bevilgning enn liknende institutter i andre land. Samtidig har SINTEF større grad av frihet og fleksibilitet i bruken av midlene. SINTEF har også tilgang til støtteordninger for EU-prosjekter og PhD-stillinger som institutter i andre land ofte må dekke innenfor den offentlige bevilgningen. Når verdien av disse ordningene legges til SINTEFs basisbevilgning, utgjør bevilgningen drøyt 10 prosent av samlet omsetning. Det er fortsatt betydelig lavere enn de fleste andre instituttene i sammenlikningen.

NIFU Arbeidsnotat 2018:9

For nærmere informasjon, kontakt
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482