13 Mar 2019

Forventer stort rekrutteringsbehov

Arbeidsgivere i Norge er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning. Det legges stor vekt på både generiske ferdigheter og fagkompetanse blant de nyutdannede.

Norske arbeidsgivere forventer stort rekrutteringsbehov de neste årene. Åtte av ti spurte virksomheter vil i stor eller noen grad ha behov for å rekruttere personer med bachelorgrad de neste fem årene. Når det gjelder behov for å rekruttere personer med mastergrad, svarer i overkant av seks av ti det samme.

Vel halvparten av virksomhetene i undersøkelsen svarer at de har behov for å rekruttere fagskolekandidater, noe som må anses som høye andeler gitt det relativt lave antallet som utdannes fra fagskolene.

Det viser sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. I tillegg til å belyse arbeidsgivernes erfaringer med relevansen og kvaliteten på den kompetansen nyansatte har tilegnet seg gjennom studiene, er rekrutteringsbehov et viktig tema. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

Hovedformålet med undersøkelsen ha vært å kartlegge arbeidsgiveres synspunkter på relevansen og kvaliteten av utdanningen blant nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler.

Andre sentrale funn:

  • På masternivå utdannes minst like mange realister/naturvitere som teknologer. Arbeidsgiverne ser imidlertid stort behov for teknologer, men en veldig lav andel rapporterer behov for å ansette realister/naturvitere.
  • På masternivå, er det er tekniske fag/ingeniørfag som flest virksomheter peker på som viktigst i rekrutteringen de neste fem årene.
  • For virksomheter som anser bachelornivå som mest relevant, er det særlig lærerutdanning og helse- og sosialfag som peker seg ut, fulgt av økonomisk-administrative fag og tekniske fag/ingeniørfag. Økonomisk-administrative fag peker seg ut både på master- og bachelornivå.
  • Både generiske ferdigheter og fagkompetanse vurderes som viktig.
  • Virksomhetene la stor vekt på at de nyutdannede hadde relevant arbeidserfaring, for eksempel fra studietiden. Dette var av stor betydning i rekrutteringsprosessen. Forskerne finner at betydningen av relevant arbeidserfaring var særlig stor for fagskolekandidater.
  • Virksomhetene anså hvilket lærested de nyutdannede var utdannet fra som lite viktig i ansettelsesprosessen, relativt til andre faktorer. Også utenlandserfaring ble tillagt liten vekt av norske arbeidsgivere.
  • Virksomhetene rapporterer om utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. I alt rapporterer åtte av ti virksomheter om en eller annen form for samarbeid, og seks av ti rapporterer at de har hatt studenter i praksis.
  • Relativt mange arbeidsgivere synes ikke at språkferdigheter og tallforståelse er relevante eller viktige.
  • Nesten åtte av ti virksomheter som vurderte nyansatte mastere, mente at utdanningen hadde gitt masterne kunnskaper som var svært eller nokså relevante for å løse sentrale oppgaver i virksomheten. Tilsvarende tall for bachelorer var 73 prosent, for lærere 69 prosent og for fagskolekandidater 67 prosent.

Undersøkelsen er den første nasjonale undersøkelsen av sitt slag, og virksomhetene i undersøkelsen representerer alle næringer, fylker og virksomhetsstørrelser.

Se NIFUs seminar om arbeidsgiverundersøkelsen i opptak her.

NIFU-rapport 2019:3

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
917 81 002