24 sep 2021

Hvordan oppleves overgangen fra bachelor til master?

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Ulriksen (Københavns universitet) har publisert en artikkel om overgangen fra laveregradsutdanning til mastergrad. Studien ser både på organisatoriske aspekter ved utdanning, og på grunner som studentene oppgir for å fortsette å studere.

I begge land nevner studentene flere ulike grunner for å fortsette, disse er relatert til karriere eller tilgang til interessante jobber, at de er akademisk motivert eller at de ønsker å fortsette å være student. Med andre ord er studentene ganske like på dette punktet.

Dermot skiller de to landene fra hverandre i struktur, ved at masterstudenter i Danmark har rett til opptak på masternivå, mens studenter i Norge da må søke seg inn igjen og dermed konkurrere om plassene ved flere tilfeller enn et. I tillegg er det i Norge vanlig å utsette overgangen, og internt i Norge ser vi at det er størst forskjeller mellom studenter etter om de har fortsatt direkte eller om de har forsinket overgang til masternivået.

I Danmark derimot finnes i dette skillet på samme måte – der er det er større skille etter om studenten fortsetter ved samme institusjon eller ikke. Forskjeller i arbeidsmarkedsstruktur påvirker også disse overgangene.

Generelt viser artikkelen at, selv om begge land er en del av Bologna-prosessen og har innført 3+2-gradsstruktur, så er historiske forståelser av nasjonale statusforskjeller mellom grader og institusjoner fortsatt viktige elementer, som påvirker studentene og deres handlingsrom.

Gå til forlagets nettside.