9 aug 2017

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

I år 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.

Dermed vil det være et estimert gap på 4 100 personer med IKT-sikkerhetskompetanse. For å lukke dette gapet må tilbudssiden økes med vel en tredjedel, nærmere 37 prosent. Dette er ikke enkelt og vil kreve politisk handling.

Det viser et nytt NIFU-notat skrevet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Mange mener utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker. IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer, både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt.

Begrepet IKT-sikkerhet defineres vanligvis som evnen til å forebygge, oppdage og håndtere tre typer hendelser[1]:

  • Brudd på konfidensialiteten, det vil si at uvedkommende får innsyn i beskyttelsesverdig informasjon.
  • Brudd på integriteten, det vil si at informasjon og/eller systemer endres, skades eller slettes på uautoriserte eller utilsiktede måter.
  • Brudd på tilgjengeligheten, det vil si at informasjon og/eller systemer går tapt eller er utilgjengelige når behovet er der.

Formålet med NIFUs studie har vært å frambringe oppdatert kunnskap om tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse, høyere utdanning/spesialistkompetanse, sett i forhold til arbeidslivets framtidige behov for slik kompetanse – både i offentlig og privat sektor.

Framskrivningene baserer seg på tilgjengelig informasjon og statistikk og bygger derfor i høy grad på historiske forhold. NIFU har forsøkt å ta med andre forhold, blant annet den observerte økningen i antall studenter og uteksaminerte kandidater i årene 2012–2016. Men likevel ser NIFUs forskere en betydelig underdekning i år 2030.

NIFU Arbeidsnotat 2017:8

For mer informasjon, kontakt:
Terje Næss, fagkonsulent, høyere utdanning
terje.nass@nifu.no
(+47) 960 94 049

[1] Basert på rapport fra UNINETT (2017)