12 Mar 2018

Fremtidig mangel på kompetanse innen IKT-sikkerhet

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.

Det viser en ny NIFU-rapport som presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB samt intervjuer med 18 sentrale norske aktører innen IKT-sikkerhet.

IKT-sikkerhet er en sentral og økende utfordring på alle samfunnsnivåer. I dag er for eksempel IKT-kriminalitet den største økonomiske kriminalitetsformen i Storbritannia. I Norge er det igangsatt en rekke tiltak for å møte utfordringene knyttet til IKT-sikkerhet. Både ved NTNU, Universitetet i Bergen, OsloMet – storbyuniversitetet og i et samarbeid mellom NTNU og Nord universitet er det særskilte satsinger for å styrke utdanning og forskning innen IKT-sikkerhet.

NIFU har funnet at det i 2030 vil være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000. Dermed vil det i år 2030 være et gap på 4 100 personer med IKT-sikkerhetskompetanse.

For å lukke dette gapet må tilbudssiden økes med vel en tredjedel, eller nærmere 37 prosent. Det er viktig å understreke at studien er basert på framskrivninger av tilbuds- og etterspørselssiden, og tallene må derfor tas med forbehold. NIFUs informanter peker likeledes på et behov for slik kompetanse her og nå samt i tiden som kommer. Lønningene skyter i været, og mange kandidater har jobb 12–18 måneder før avsluttet mastergrad. Det er tegn på en betydelig ulikevekt mellom tilbud og etterspørsel. Det er derfor viktig å øke tilbudet av både grunnutdanning og etter- og videreutdanninger på fagfeltet samt styrke kontakten mellom utdanningene, myndighetene og arbeidslivet.

Sammenlignbare land har også fokus på manglende IKT-sikkerhetskompetanse. Danmark, Sverige, Nederland og Storbritannia har nasjonale strategier for å håndtere utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet, herunder IKT-sikkerhetskompetanse. Strategiene varierer i konkretiseringsgrad og ambisjonsnivå. Den mest ambisiøse og konkrete strategien har Storbritannia, hvor det avsettes 16 000 mill. NOK frem til 2021 for å håndtere IKT-sikkerhetsutfordringene.

Oppdragsgiver for rapporten har vært Justis- og beredskapsdepartementet, og oppdraget er et ledd i å opparbeide et solid kunnskapsgrunnlag for fremtidig tilbud av og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse.

NIFU-rapport 2017:32

For mer informasjon, kontakt:
Michael Mark, spesialrådgiver
(+47) 466 41 554
michael.mark@nifu.no