15 jun 2018

Gleder seg til naturfag, men ikke til matematikk

Elever på 9. trinn både gleder seg til og synes naturfagstimene er morsomme, men viser mindre interesse for matematikktimene.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal NIFU evaluere den nasjonale strategien «Tett på realfag». Strategien skal bidra til at barns og unges kompetanse forbedres i naturfag og matematikk og omfatter perioden 2015–2019.

Et uttalt mål er at flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i disse fagområdene og at andelene barn og unge som presterer på et lavt nivå, reduseres.

Den første rapporten av til sammen fire omfatter status før implementeringen av strategien. I denne rapporten har NIFU blant annet sett på norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i internasjonale undersøkelser, og gjennomført spørreundersøkelser til norske elever på 9. trinn, i Vg2, for å belyse deres holdninger til, interesse og motivasjon for realfag.

Den første rapporten av til sammen fire omfatter status før implementeringen av strategien. Noen hovedfunn:

  • Internasjonale kartlegginger viser at yngre elever i Norge presterer bra i matematikk, mens for eldre elever er trenden negativ
  • Elever på 9. trinn gleder seg til naturfagtimene, men er mindre motiverte for matematikktimene
  • Realfagselever på Vg2 velger programområde eller programfag ut fra jobb- og studiemuligheter
  • Flere lærere i realfagskommuner enn i ikke-realfagskommuner benytter tiltak tilknyttet strategien, men etterlyser også flere tiltak
  • Mange lærere deltar i videreutdanningsprogram i realfag og er stort sett fornøyde med kvalitet og læringsutbytte
  • Få barnehageansatte benytter seg av videreutdanningstilbud i realfag
  • Få skoleledere tilbyr spesialiserte løsninger for høyt presterende elever i matematikk
  • Foreløpig ikke nevneverdige forskjeller mellom realfagskommuner og ikke-realfagskommuner

Foreliggende rapport er den første av til sammen fire rapporter som samlet presenterer funnene fra NIFUs evaluering. Les prosjektbeskrivelsen for evalueringen her.

NIFU-rapport 2018:5

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94