1 Mar 2018

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.

Det viser en kartlegging NIFU har gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) av kompetansen i de kommunale barnevernstjenestene i Norge. I tillegg har NIFU også sett på læringsutbyttebeskrivelser og studieplaner for bachelor- og masterutdanningene i barnevern og sosialt arbeid, samt relevante etter- og videreutdanninger

Kartleggingen skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med å styrke barnevernets kvalitet og kompetanse for fremtiden. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i Bufdirs utredning av kompetansebehovene i den kommunale barnevernstjenesten.

I studien har NIFU undersøkt

  • Hvorvidt kompetansebehovene som Bufdir har skissert gjenfinnes i relevante utdanninger
  • Hvorvidt det er samsvar mellom kompetansebehovene som Bufdir har skissert og kompetansen i de kommunale barnevernstjenestene

Ansatte ved barnevernstjenestene i Norge har i hovedsak relevant formalkompetanse – enten 3-årig barnevernspedagogutdanning eller sosionomutdanning. Mange har også tilleggsutdanning. Både barnevernsansatte og barnevernsledere opplever at kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.

Brukerorganisasjonene etterlyser større oppmerksomhet på ansattes personlige kompetanser og kommunikasjonsferdigheter. Bemanningssituasjonen i de kommunale barnevernstjenestene oppleves av flertallet av barnevernslederne som utfordrende når det gjelder saksbehandlere/kontaktpersoner samt tiltakspersoner.

Barnevernslederne etterspør en styrket grunnutdanning, men viser til opplæring og veiledning i jobbsituasjonen som den klart viktigste faktoren for å forbedre kompetansen i tjenesten.

Gjennomgangen av grunnutdanningens studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser avdekker ingen åpenbare svakheter i hvor godt studentene forberedes på jobben. Kompetansebehovene skissert av Bufdir gjenfinnes i utdanningenes læringsutbyttebeskrivelser, men i varierende grad. Læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorutdanningen i barnevern adresserer kompetansebehovene i størst grad.

NIFU-rapport 2017:28

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 960 94 032