15 jan 2020

God spredning av psykisk helse-programmer

Programmer for å styrke området psykisk helse i skolen når ut til mange kommuner og skoler. Men ikke til alle.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NIFU evaluert innføringen og bruk av programmer som får støtte fra tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet, og det ble gitt tilskudd til 12 programmer i 2017 og 13 i 2018. Formålet med ordningen er å oppnå bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.

NIFU-studien har kartlagt spredningen til programmene som inngår i ordningen, innhentet skoleeieres og skolers erfaringer og vurderinger av programmenes rolle i det systematiske arbeidet med elevenes psykiske helse. Videre har forskerne undersøkt hvilken rolle stat og programtilbydere bør ha i å støtte kommunenes arbeid med dette.

Evalueringen viser at programmene når ut til mange skoler og kommuner, men ikke alle. Det kan skyldes manglende kapasitet hos programtilbyderne.

Skoleeiere og -ledere forteller at programmene inngår i det systematiske arbeidet med elevenes psykiske helse. I hvilken grad avhenger av programmenes utforming, omfang og innhold.

Hvorvidt deltakelse er initiert på kommune- eller skolenivå ser ut til å ha betydning for opplevd forankring og implementering. I de tilfellene hvor beslutningen tas av skoleleder, og i samarbeid med lærerne, opplever informantene større frihet i hvordan praksis kan utformes og tilpasses.

Skoleledere og lærere som derimot ikke har medvirket i valg av program, har varierende opplevelser. Det pekes på manglende informasjon om selve programmet, og lærerne oppgir at de i større grad kunne ønske å være en del av prosessen.

Basert på det innsamlede datamaterialet har NIFUs forskere gjort seg noen generelle betraktninger og vurderinger knyttet til hvordan og hvilken rolle stat og programtilbydere bør ha i å støtte kommunenes arbeid med elevenes psykiske helse.

Gjennom Fagfornyelsen skal det innføres ett nytt tverrfaglig tema i skolen, «Folkehelse og livsmestring». Tilbyderne ser for seg at programmene deres vil passe godt inn her. NIFUs forskere vurderer det dithen at skolene trolig vil føle mer eierskap til temaet psykisk helse. Det kan påvirke deres kompetansebehov og hvilke krav de stiller til programmene.

Gjennom innføring av «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen» samt satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» skjer det betydelige endringer når det gjelder skoler og kommuners ansvar for kompetanseutvikling og tiltak, der lokal forankring understrekes. Dette kan videre stille nye krav til hvordan programmene er utformet.

NIFU-rapport 2019:25

For mer informasjon, kontakt:
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313