31 jan 2018

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.

Det viser tredje delrapport fra evalueringen av forsøket med vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunnen for forsøket var et ønske om å prøve ut alternativer til to års opplæring i skole etterfulgt av to år i bedrift. Forsøkene følger ulike, fagtilpassede modeller med tidligere overgang til bedrift og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift. NIFU evaluerer forsøket i samarbeid med Fafo

Forsøk med vekslingsmodell har ført til et tettere samarbeid om opplæringen mellom skoler på den ene siden og opplæringskontor og bedrifter på den andre. Skolene og de aller fleste vekslingselevene opplever også at veksling gir et godt læringsutbytte.

Mange lærebedrifter sier det samme, men både blant disse og blant opplæringskontorene og kommunene er man mer delt i synet på utbyttet av vekslingsmodellen, og hvorvidt den passer i deres fagområde. En del forsøk er også besluttet avsluttet uten at man ønsker å videreføre vekslingsmodell. Her er begrunnelsen særlig de ekstraressurser som kreves når man må tilby vekslingsmodell ved siden av ordinær 2+2-modell.

NIFU Arbeidsnotat 2017:14

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, prosjektleder
haakon.host@nifu.no
(+47) 997 09 945