17 Mar 2021

Godt samarbeid mellom barnehageansatte

Den hyppigst forekommende samarbeidsaktiviteten mellom barnehageansatte er diskusjoner om tilnærming til barns utvikling, trivsel og læring, viser ny studie.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal spørreundersøkelse til ansatte og styrere i barnehagen. «Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i norske barnehager» er den andre dybderapporten med norske resultater fra undersøkelsen.

– Av særlig viktige funn vil vi trekke fram at det er mye samarbeid, tilbakemelding til kolleger og uformell/intern opplæring i barnehagen, forteller forsker ved NIFU Cay Gjerustad.

Videre er det betydelig oppmerksomhet viet faglig utvikling, og mange ansatte og styrere har sterk bevissthet om hvordan arbeide med mangfold og ulikhet.

Andre hovedfunn i rapporten viser at:

  • Både styrere og ansatte opplever mangel på ansatte til å kompensere for fravær som den største barrieren mot deltakelse i faglig utvikling. Andelen som svarer dette, er høyere blant pedagogiske ledere enn blant andre grupper av ansatte.
  • Det er gjennomgående tilfredshet med det faglige utviklingstilbudet.
  • Det fleste ansatte opplever å mestre er å gi alle barn en følelse av trygghet, roe et barn som er opprørt og hjelpe barn til å samarbeide og vise gode sosial atferd. Det de ansatte i minst grad opplever at de mestrer er å bruke digital teknologi for å fremme barns læring, å støtte utviklingen til barn fra ressurssvake hjem og å stimulere barns interesse for kulturelle likheter og forskjeller.
  • Det er en sammenheng mellom ansattes forståelse av mangfold og deres praksiser i arbeidshverdagen for om og på hvilke måter mangfold skal synliggjøres. At noen med migrantbakgrunn orienterer seg mot det norske, kan stå i motsetning til at noen barnehageansatte ønsker å skape inkludering ved å fokusere på landbakgrunn.
  • Ansatte forteller om stor grad av samarbeid i kollegiet. Den hyppigst forekommende samarbeidsaktiviteten er diskusjoner om tilnærming til barns utvikling, trivsel og læring. Det er også en stor andel som oppgir at de daglig gir tilbakemeldinger til kolleger på deres arbeid.
  • Mange norske styrere oppgir at de daglig eller ukentlig forsikrer seg om at ansatte opplever seg ansvarlige for barnas utvikling, trivsel og læring.
  • Bortimot alle styrerne enige i at barnehagen gir ansatte muligheter for medbestemmelse i beslutninger som angår barnehagen. Det er nesten like høye andeler når det gjelder foreldrenes og barnas muligheter til å påvirke.
  • Barnehageansatte trives svært godt i jobben, spesielt på grunn av barna og kollegaene
  • Intervjuene befester inntrykket av at antall barn hver voksen har ansvar for er utslagsgivende for stressnivået. Stressnivået henger også sammen med ansattes samarbeid og leders evne til å skape orden gjennom planlegging og tilstedeværelse.

NIFU-rapport 2021:7

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
(+47) 936 38 313

Ann Cecilie Bergene, forsker 2, Grunnopplæring
ann.cecilie.bergene@nifu.no
(+47) 932 62 535

Brit Lynnebakke, forsker 2, Grunnopplæring
brit.lynnebakke@nifu.no
(+47) 920 52 732