13 jun 2018

Grønne grenser mellom klasser

Holdninger knyttet til miljøsaken er med på å skape symbolske skillelinjer mellom klasser. Men den miljøbevisste middelklassen nedtoner forskjeller med meningsmotstandere i sosiale møter, ofte motivert ut ifra et ønske om å ikke skade miljøsaken de brenner for.

Vegard Jarness (NIFU) har sammen med Maud Lauvstad Hansen (NMBU) publisert en artikkel i et spesialnummer av Norsk sosiologisk tidsskrift om symbolske grenser. Forfatterne fokuserer på hvordan middelklassen trekker symbolske grenser mellom «oss» og «dem», med hensyn til moralsk-politiske temaer som miljøspørsmål.

Artikkelen er basert på kvantitative intervjudata og viser hvilke kriterier som ligger til grunn for informantenes konstruksjoner av «oss» som miljøvernengasjerte, og «dem» som mennesker med negative holdninger overfor miljøvern. Informantene har imidlertid moralske kvaler med å uttrykke avstand i sosiale møter. De rapporterer således å utøve en form for inntrykksstyring gjennom å moderere eller nedtone symbolske grenser i hverdagen. Artikkelen bidrar også med viktige teoretisk-metodologiske innsikter i debatten om hvordan vi best kan forstå spenninger mellom likhetsidealer og symbolske avstandsmarkeringer i det norske samfunnet.

Artikkelen kan lese her: «Grønne grenser: Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen».

For mer informasjon, kontakt
Vegard Jarness, forsker 2, Grunnopplæring
(+47) 922 16 921
vegard.jarness@nifu.no