22 jan 2013

Har analysert innovasjonspolitikken til Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Notatet «Innovasjonsforskningen i VRI – status og veien videre» som NIFU har utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd, inneholder en analyse av den tematiske innretningen av innovasjonsforskningen i VRI-programmet så langt.

VRI-programmet startet i 2007. Den første perioden varte i fire år, og programmet er nå inne i sin andre periode (VRI-2) som gjennomføres i 2011-2013. Det planlegges en tredje periode (VRI-3) i årene 2014-2016.

Programmet har siden starten blitt organisert med en samhandlingsdel og en forskningsdel. Formålet med samhandlingsdelen er å utvikle relasjonene i de regionale innovasjonssystemene og tilrettelegge for læring blant aktørene. Forskningsdelen av programmet har vært innrettet mot innovasjons- og organisasjonsfaglige tema og skal i stor grad være relatert til samhandlingsdelen i programmet og støtte opp om utviklingen av disse aktivitetene.

Formålet med notatet er å gi en analyse av den tematiske innretningen av innovasjonsforskningen i VRI-programmet og hvordan denne forskningen tematisk er posisjonert i forhold til nasjonal og internasjonal forskning. På dette grunnlag skal det så foreslås temaer for den fremtidige innovasjonsforskningen i VRI.

NIFU Arbeidsnotat 1/2013

 

For mer informasjon, kontakt
Olav R. Spilling, forskningsleder, studier av forskning og innovasjon
olav.r.spilling@nifu.no
22 59 51 47 / 917 38 046