16 des 2019

Høyt læringsutbytte med videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

Lærere som har tatt videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK) forteller om høyt læringsutbytte – høyere enn lærere som har tatt andre nettstudier og andre fag.

Videreutdanningen har gjort lærerne mer engasjert i arbeidet, forbedret deres måte å undervise på og gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis.

Det viser en ny rapport som presenterer skoleeieres, rektorers og læreres vurdering av videreutdanningen PfDK. Programmet startet høsten 2018 og ble tilbudt av Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge. Totalt 360 lærere fra 280 ulike skoler fikk tilbud om å begynne på studiet.

NIFU-rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og presenterer resultater fra spørreundersøkelsen Deltakerundersøkelsen 2019 og fra en intervjuundersøkelse rettet mot skoleledere og -eiere.

Øvrige funn fra rapporten:

  • Et klart flertall forteller at de var opptatt av å bruke digitale ressurser i undervisningen før de begynte på PfDK-studiet.
  • Lærerne er gjennomgående enig i at videreutdanningen gjør at de kan bruke digitale ressurser til å forbedre og variere undervisningen.
  • De som har studert PfDK har hatt mindre samarbeid og kontakt med andre studenter enn lærere som har tatt andre nettstudier. Kun 14 prosent forteller at de har opplevd seg som en del av et studiemiljø.
  • Alle rektorene planlegger at lærerne som deltar på kurset skal få en veiledende rolle, enten overfor hele skolen, overfor team, eller overfor IKT-avdelingen. Dette kan sees på som et viktig ledd i økt profesjonsfaglig digital kompetanse og som en strategisk satsning innad i kollegiet.

NIFU-rapport 2019:21

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313

Cathrine Pedersen, forsker 2, Grunnopplæring
cathrine.pedersen@nifu.no
(+47) 952 80 687