2 des 2019

Fagskoleutdanning, hva særpreger den?

En ny rapport fra NIFU har sett på hva som danner grunnlaget for den kunnskapen og de ferdigheter studentene tilegner seg gjennom en fagskoleutdanning.

Fagskolen har fått stor politisk oppmerksomhet de siste årene, og det er tverrpolitisk støtte til å heve skoleslagets status og definere fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning. Fortsatt finnes det lite systematisert kunnskap om hva fagskoleutdanninger er, og hva de bygger på.

En ny NIFU-rapport har som mål å gi et bidrag til å øke kunnskapen om fagskolesektoren ved å belyse hva som er kunnskapsbasen i fagskolen: hvordan denne er formet og blir formet.

«Kunnskapsbase» er i rapporten forstått som de faktorene som til sammen danner grunnlaget for den kunnskapen og de ferdigheter studentene tilegner seg gjennom en fagskoleutdanning. Med utgangspunkt i undersøkelsen framstår et idealtypisk skille mellom høyere yrkesfaglig utdanning og annen høyere utdanning ved at:

  • Fagskolestudentene har med seg yrkesfaglig utdanning og erfaring inn i studiet.
  • Lærerne har enten bachelor eller mastergrad, men en yrkesfaglig bakgrunn og orientering mot yrkesfaglig praksis og teori.
  • Utdanningene tilstreber tett kontakt med arbeidslivet, ikke minst i etablering og utforming av nye utdanninger.
  • Fagskoleutdanningene inneholder ofte simulering av arbeidsoppgaver eller praksis i bedrift.
  • Fagskoleutdanningene bruker en del av den samme faglitteraturen som i annen høyere utdanning på tilsvarende fagfelt, men kravene til omfang, dybde og skriftlighet er lavere.
  • Fagskolene driver ikke med forskning, men det finnes enkelteksempler på et begynnende forsknings- og utviklingssamarbeid mellom fagskole og universitet.

Rapporten er basert på kvalitative metoder som intervjuer og dokumentstudier. Tre fagområder er undersøkt, og i hver av disse, to utdanninger. Det er gjort lite forskning på dette feltet tidligere. Studien er eksplorativ, og langt fra alle deler av fagskolesektoren er omfattet. Funnene kan derfor bare i begrenset grad generaliseres.

NIFU-rapport 2019:22

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker 1, Grunnopplæring
haakon.host@nifu.no
(+47) 997 09 945