28 jan 2021

Hva skjer ved NIFU i begynnelsen av 2021?

Ved inngangen av et år preget av den samme usikkerhet som i 2020, tar NIFU fatt på en rekke spennende prosjekter og oppgaver. Flere med mål å kaste lys på hvordan håndteringen av Covid-19-pandemien påvirker samfunnet.

– I tiden fremover vil NIFU bidra til å utvikle ny kunnskap om pandemien og smitteverntiltak innen flere viktige områder i samfunnet. Vi studerer tiltak, virkninger av og endringer som følge av pandemien i skolen, i universitets- og høgskolesektoren, og i næringslivet, forteller direktør ved NIFU Vibeke Opheim.

Blant annet bidrar NIFU til Studiebarometeret, som gjennomføres av NOKUT hvert år. 70 000 studenter ved norske høyskoler og universiteter har blitt spurt om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt og hvilken innvirkning Covid-19-situasjonen har hatt. Covid-19-delen av Studiebarometeret er laget i samarbeid med NIFU og vil inngå i NIFUs undersøkelse av konsekvenser av pandemien ved norske universiteter og høyskoler.

Resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen legges frem torsdag 11. februar kl. 08.00-09.15.

Men det er mer enn Covid-19-relatert forskning på NIFUs dagsorden.

– I begynnelsen av året utgis en dybderapport i forbindelse med TALIS Starting Strong Survey. Dette er andre og siste dybderapport fra denne OECD-studien, hvor vi ser nærmere på hvordan det er å lede og arbeide i barnehagen i Norge sammenlignet med andre land.

Vibeke Opheim, direktør ved NIFU

– Vi vil også utgi sluttrapport om evalueringen av «Tett på realfag», som er en omfattende satsing som har hatt som mål å forbedre barn og unges kompetanse i realfag, opplyser Opheim.

NIFU mottar en årlig basisfinansiering fra Forskningsrådet. Formålet med finansieringen er å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskning av høy internasjonal kvalitet. Basisfinansieringen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og skal stimulere instituttenes og konsernenes vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

Årets basisfinansiering går inn i prosjekter knyttet til NIFUs faglige prioriteringer, som omstilling i arbeidslivet, livslang læring, ‘det grønne skiftet’, digitalisering i skolen, høyere utdanning og forskning. Budsjettert inn er også prosjekter som bidrar til metodisk kompetanseheving og nettverksbygging.

I tillegg har NIFU fått innvilget to store prosjekter av Forskningsrådet. Unge forskere-prosjektet «Organisational coupling of higher education institutions» vil se nærmere på organisering av universiteter. Forskningsprosjektet «The missing middle – a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school» vil studere overganger i utdanningssystemet og inn i arbeidslivet for lavt presterende elever som har fullført studieforberedende utdanningsprogram.

– Både NIFUs basisfinansiering og de forskningsprosjektene som har kommet seg gjennom nåløyet og oppnådd støtte fra Forskningsrådet, gir oss muligheter for å gå i dybden og studere samfunnsutfordringer på flere områder som vi særlig er opptatt av ved NIFU – innovasjon, forskning og utdanning. Vi ser frem til å formidle resultater fra disse prosjektene fremover – både i form av rapporter, faglige artikler, seminarer og webinarer.

– I likhet med resten av samfunnet, ble vi i løpet av 2020 mer digitale. Forskere og administrasjon ved NIFU har på kort tid satt seg inn i Teams og Zoom, og kun ett seminar i 2020 var i tradisjonelt, fysisk format. Syv av dem var webinarer, sier Opheim.

Første webinar i 2021 ble gjennomført 21. januar og diskuterte hvorvidt postdoktorstillingene brukes i tråd med intensjonene. Her la NIFU frem funn fra en ny rapport skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Rapporten ble kommentert av politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Therese Eia Lerøen, rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen, leder for Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, og språkviter og leder for Akademiet for yngre forskere Ingrid Lossius Falkum.

Er du interessert i å følge NIFUs aktiviteter fremover? Følg med på nettsiden vår, følge oss i sosiale medier og abonnere på NIFUs nyhetsbrev.