12 feb 2019

Hva vet vi om sammenhengen mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet?

En ny gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur viser at det er vanskelig å finne evidens for sammenhenger mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet.

Mange av landets institusjoner er nå midt i komplekse fusjonsprosesser. Større og sterkere fagmiljøer skal gi høy kvalitet i både utdannings- og forskningsvirksomhet, samtidig som samarbeidet med regionene skal styrkes.

Nylig viste en NIFU-studie at det finnes lite empirisk grunnlag for å si at større institutter gir bedre forskningsproduksjon, og at både små, mellomstore og store enheter som kan ha høy publiserings- og siteringsrate.

I en ny litteraturgjennomgang har NIFU undersøkt hvilken rolle fagmiljøene har for utdanningskvaliteten. Selv om andre studier belyser hva som bidrar til kvalitet i høyere utdanning, viser NIFUs gjennomgang at det er få studier som eksplisitt og systematisk har undersøkt betydningen fagmiljøenes størrelse og formelle kompetanse har for utdanningskvaliteten.

Det betyr ikke at fagmiljøene har liten betydning.

Manglende funn kan ha flere ulike forklaringer. Begrepet fagmiljø er et ord som er vanlig å bruke i den norske debatten om kvalitet. Samtidig er begrepet ofte uklart definert og ikke nødvendigvis knyttet til en organisatorisk eller geografisk avgrenset enhet. Det er også svært vanskelig å oversette til engelsk. I litteraturgjennomgangen er det derfor benyttet en bred søkestrategi, men likevel finner vi svært få studier.

NIFU Arbeidsnotat 2019:1

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, forsker 2, høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033