1 des 2017

Hvilken effekt har språkopplæring og kompetansehevingstiltak for innvandrere?

Ny rapport går gjennom den norske og internasjonale forskningen.

Fungerer opplæringstiltak for barn av innvandrere med svake norskferdigheter? Hva er effekten av kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere med lav kompetanse?

En fersk rapport gir en oversikt over nyere forskning som forsøker å svare på disse spørsmålene.

– Vi finner ulike mønstre i litteraturen som gjelder effekt av tiltak for tospråklige barn og voksne innvandrere, sier Sabine Wollscheid som har jobbet med rapporten.

Wollscheid peker på at studiene om effekt av opplæringstiltak for barn er, med ett unntak, utført i Nord-Amerika. De om effekt av kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere er derimot utelukkende utført i vesteuropeiske land.

En norsk studie finner at inntekten til kvoteflyktninger som mottar opplæring, øker dersom sysselsettingsandel blant innvandrere er høy der de bor.

En annen studie viser at innvandrere som har vært arbeidsledige lenge, og som deltar i opplæringstiltak før de har arbeidspraksis, har økt sannsynlighet for å få jobb sammenlignet med de som først deltar i arbeidspraksis og deretter i opplæringstiltak.

En finsk studie påviser at individualiserte integreringsplaner kan ha en effekt på inntektsutvikling, særlig for den mest vanskeligstilte gruppen av innvandrere. Forfatterne av studien konkluderer med at det kan være nyttig å flytte ressurser vekk fra generelle, aktive arbeidsmarkedsprogrammer og over til mer spesifikk opplæring for innvandrere, særlig språkopplæring.

– Samlet sett er kunnskapsgrunnlaget for tynt for å trekke entydige konklusjoner om effekt av tiltak. Med tanke på at innvandring har økt i flere europeiske land den sisten tiden, vil det være behov for flere studier. Særlig når det gjelder barn av innvandrere med svake ferdigheter i skolens undervisningsspråk, sier Wollscheid.

NIFU-rapport 2017:30.

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker II, Grunnopplæring
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 912 43 773