20 jan 2021

Hvor godt fungerer tiltak rettet mot videregående opplæring under Covid-19?

NIFU evaluerer tiltakene iverksatt mot videregående opplæring, samlet under det som er kalt Utdanningsløftet 2020.

Stortinget vedtok våren 2020 omfattende tiltak for å dempe negative effekter av Covid-19-krisen. Tiltakene har som mål både å bidra til at flere fullfører videregående og å hindre nedgang i antall læreplasser. Permitterte og arbeidsledige skal også stimuleres til å benytte den ledige tiden til utdanning.

Arbeidsnotatet er en underveis-rapportering og omhandler iverksettingen av tiltakene i fylkeskommunene høsten 2020, og er basert på casestudier i tre fylkeskommuner: Oslo, Innlandet og Rogaland.

  • Det første tiltaket er rettet mot permitterte og ledige som mangler noe på fullført og bestått, men ikke har rett til videregående opplæring. For å stimulere til utdanning, har de permitterte og ledige fått anledning til å kombinere dagpenger og videregående opplæring. Slik fylkeskommunene har forstått og praktisert kriteriene for å falle inn under ordningen, har det imidlertid tatt lang tid, ikke minst å skaffe de riktige deltakerne. Dette ser ut til å være en viktig forklaring på at nesten ingen fylkeskommuner fikk iverksatt utdanning som følge av dette tiltaket i 2020. Ett fylke skiller seg imidlertid ut ved å de har satt i gang mange utdanningstiltak for de arbeidsledige, nemlig Innlandet. Dette ser i stor grad ut til å kunne forklares ved at de har overlatt tiltaksmidlene til lokale voksenopplæringssentre, som kjenner behovene, og som ikke har brukt tiden på å finsikte hvilken rettighetskategori søkerne tilhører.
  • Det andre tiltaket er rettet mot de elever i avgangskullet som enten ikke bestod alle fag, eller falt ut av utdanningen siste halvåret. Her har fylkeskommunene fulgt opp med å tilby alle i målgruppen kurs slik at de kan bestå de fagene de mangler for fullført utdanning. Både responsen fra elevene og gjennomføringen har imidlertid vært relativt svak i de fylkene vi har undersøkt. Antallet som har møtt opp og fullført er under halvparten av det staten hadde anslått, og som fylkeskommunene hadde fått penger til.
  • Det tredje tiltaket omfatter stimuleringstilskudd til lærebedrifter og skal motvirke en nedgang i læreplasser som følge av krisen. Her har fylkeskommunene i stor grad utbetalt de bevilgede tilskuddsmidlene til bedrifter som tar inn lærlinger. Det er imidlertid for tidlig å si i hvilken grad tilskuddene har bidratt til flere læreplasser. Dette vil NIFU analysere videre når de endelige tallene for nye lærekontrakter på landsbasis foreligger.

Resultater og vurderinger må ses som høyst foreløpige. Tiltakene under Utdanningsløftet 2020 fortsetter i 2021.

NIFU Arbeidsnotat 2021:1

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker 1, Grunnopplæring
haakon.host@nifu.no
(+47) 997 09 945