14 nov 2019

Indre motivasjon får lærere til å videreutdanne seg

Å lære mer om fag er den viktigste grunnen til at lærere har ønsket å ta videreutdanning. Påfyll og faglig inspirasjon kommer også høyt.

Svarene tyder på at mange lærere er indre motivert for å studere.

Det viser en NIFU-rapport skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2019, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» som ble opprettet i 2009 for å styrke læreres kompetanse.

Rapporten tar opp temaer som tilrettelegging for utdanningen, hvordan studiet har vært gjennomført og opplevd læringsutbytte.

I årets undersøkelse ble deltakerne for første gang spurt om de selv var motivert for videreutdanning. Nesten ni av ti svarer at de har høy egenmotivasjon for studiene. Andelen er lavest blant de som oppgir at de tar videreutdanning grunnet ny kompetanseforskrift eller fordi lederen deres ønsket det.

Øvrige funn fra rapporten:

  • En høy andel av lærerne forteller om studier med god kvalitet og god tilrettelegging ved skolen de arbeider. Sammenliknet med de siste tre årene forteller lærerne i årets undersøkelse om noe høyere grad av opplevd læringsutbytte.
  • Matematikk, engelsk og norsk er de fagene flest studerer. Andelen som oppgir at de studerer andre fag enn de som er opprettet for Kompetanse for kvalitet, har økt betraktelig.
  • Samlet sett tyder svarene på at ledelsen i mange tilfeller kommuniserer tydelig at lærerne skal ta videreutdanning, samtidig som de ikke utrykker like stor interesse for kunnskapen de har fått.
  • Andelen som er fornøyd med stipendordningen økt markant de siste årene, fra 22 prosent i 2017 og 32 prosent i 2018 til 35 prosent i 2019.
  • På spørsmål om hva de opplever å ha for mye og for lite av i studiet svarer et klart flertall av lærerne at det er passe med pedagogisk teori, faglig innhold, veiledning/tilbakemelding og refleksjon over egen praksis.
  • Hele ni av ti lærere mener kvaliteten på studiet er god eller svært god. Andelen lærere som opplever kvaliteten på studiet som svært høy er klart høyere blant de som var motivert for å studere sammenliknet med de som ikke var motiverte.
  • Lærere som oppgir ny kompetanseforskrift som viktigste grunn til at de studerer forteller om klart lavere opplevd læringsutbytte av studiet enn lærere som studerer av andre grunner.

Deltakerundersøkelsen har vært gjennomført siden 2010, og årets rapport er den 10. i rekken.

NIFU-rapport 2019:19

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313

Cathrine Pedersen, forsker 2, Grunnopplæring
cathrine.pedersen@nifu.no
(+47) 952 80 687