6 jan 2022

Ingen økt interesse eller motivasjon for realfag

Å forbedre barn og unges kompetanse i realfag har vært et sentralt mål i «Tett på realfag»-strategien. - Vi finner ingen økt interesse eller motivasjon for realfag, forteller forsker ved NIFU Berit Lødding.

Sluttrapporten er i likhet med tre tidligere delrapporter utarbeidet på grunnlag av evalueringen av den nasjonale strategien for realfag i barnehagen og grunnopplæringen kalt «Tett på realfag». NIFU har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Målet er å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med motivasjon og glede. Hovedtemaer i sluttrapporten er læreres undervisningspraksis og kompetanseutvikling, elevers interesse og motivasjon for realfag og hvorvidt vi finner endringer i elevers prestasjoner mot slutten av strategiperioden.

Strategien har hatt fire hovedmål:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres
  • Andelen barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Noen av rapportens hovedfunn:

Ingen endring i bruk av utforskende arbeidsmåter. Realfagslærere på ungdomstrinnet rapporterer i økt grad om bruk av digitale enheter og mindre bruk av lærebok og oppgaveløsning gjennom satsingen. Ellers er det ingen endringer i bruk av utforskende og kreative aktiviteter eller muligheter til å oppleve realfag i praksis i samfunnet.

Vanskelig å spore endring i elevers motivasjon og interesse. Evalueringen finner ingen økt interesse eller motivasjon for realfag i ungdomskolen eller i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole i løpet av perioden.

Vanskelig å spore endringer i elevprestasjoner. Funnene tyder på at realfagstrategien har hatt en negativ effekt på realfagsprestasjonene til elever på mellomtrinnet og en positiv effekt på standpunkt- og eksamenskarakterer i matematikk på tiende trinn. Effektene er imidlertid små,

– Det er lite som tyder på at realfagsstrategien har hatt ulik effekt på elever på ulikt mestringsnivå. Det ser altså ikke ut til at strategien har bidratt til å løfte hverken svakt presterende eller høyt presterende elever i betydelig grad, forteller prosjektleder Berit Lødding ved NIFU.

Stor innsats i barnehage og begynneropplæring. Strategien fremstår som særlig godt mottatt i barnehager sammenlignet med i skoler. Det vil imidlertid ta mange år før slik tidlig innsats kan vise seg i elevers motivasjon og interesse eller prestasjoner i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

NIFU-rapport 2021:20

For mer informasjon, kontakt:
Berit Lødding, prosjektleder
berit.lodding@nifu.no
Tlf. 466 85 801