6 Mar 2020

Inntaksutvalget anbefaler videreutvikling av alternative inntaksmodeller

Onsdag 4. mars mottok byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo anbefalinger fra Inntaksutvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo.

Oslo har hatt karakterbasert inntak til videregående opplæring gjennom flere perioder, og sist fra og med høsten 2009. I desember 2018 nedsatte byråden et utvalg som fikk i oppgave å vurdere ulike inntaksmodeller til videregående opplæring i Oslo, samt anbefale en modell.

Utvalget har bestått av 14 medlemmer og har vært ledet av forsker ved NIFU Berit Lødding. Til grunn for anbefalingene fra utvalget ligger analyser av fem simulerte inntaksmodeller samt vurdering av progresjonsmodellen, som ble anbefalt av Stoltenberg-utvalget.

Utvalget bygger dessuten på forskning nasjonalt og internasjonalt om konsekvenser av ulike inntaksprinsipper. Utvalget peker på at karakterkonkurranse kan stimulere til innsats. Samtidig er utvikling av forskjeller mellom skoler etter prestasjoner, men også med hensyn til sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn, et veletablert funn i forskningen.

Et klart flertall i utvalget peker på to mulige retninger for videre arbeid:

  1. Modifisert karakteropptak: En modell som balanserer hensynet til søkernes ønsker mot hensyn til elevfordelingen. Dette innebærer en justering av karakterbasert opptak for å dempe segregeringen.
  2. Progresjonsbasert opptak: En modell som premierer innsats på ungdomstrinnet for elever med ulike ferdigheter. Modellen vil i større grad respektere skoleønskene blant elever med lave karakterer enn det dagens modell gjør.

Les også Berit Lødding kronikk «Ingen inntaksmodell er uten ulemper».

«Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo»

For mer informasjon, kontakt:
Berit Lødding, forsker 2
berit.lodding@nifu.no
(+47) 960 94 043