10 feb 2021

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

11. februar er den internasjonale FN-dagen for kvinner og jenter innen forskning. NIFU arbeider kontinuerlig med statistikk og analyser som omhandler kjønn og mangfold.

Det er lagt ned stor innsats globalt for å inspirere og engasjere kvinner og jenter i forskning siden FN etablerte denne dagen for å anerkjenne kvinner og jenters kritiske rolle i forskningen for 15 år siden.

Likestilling er en global prioritet og et av FNs bærekraftsmål. Støtten til unge jenter, deres utdannelse og deres fulle evne til å gjøre ideene sine hørt, er viktige redskaper for utvikling og fred og for å nå flere av de andre bærekraftsmålene. Likevel er kvinner fortsatt ekskludert fra å delta fullt ut i forskning. Mindre enn 30 prosent av verdens forskerne er kvinner, ifølge UNESCO. Andelen er 39 prosent i Norge. Samtidig har Covid-19 pandemien påvirket kvinnelige forskere negativt, ifølge FN. Dette gjelder særlig de yngste, noe som bidrar til å øke kjønnsgapet. Tema for årets markering er nettopp kvinnelige forskere i førstelinjen i kampen mot COVID-19. Les mer om dette på FN sine nettsider.

NIFU arbeider kontinuerlig med statistikk og analyser som omhandler kjønn og mangfold. Les mer om kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia i NIFU Innsikt 2020:18 og forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia i NIFU Innsikt 2020:17. Snart lanseres også She Figures 2021 (2. kvartal 2021), som gir et overblikk over kjønnsbalansen innen forskning og innovasjon i Europa. NIFU er statistikkorrespondent til EUs She Figures, og leverer her data om norske forskere etter stillingsnivå, alder og kjønn, i tillegg til å gi råd om andre datakilder og innhold i rapporten. NIFU vil også gjøre nærmere analyser av kjønn og mangfold i Indikatorrapporten som lanseres i oktober 2021.