28 jun 2021

Internasjonale studenter bidrar positivt til læringsmiljø

Nye funn fra forskningsprosjektet MOBILITY viser at mobile studenter kan representere et positivt bidrag til læringsmiljøet.

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/Oslomet) har publisert en ny artikkel som sammenlikner mobile studenter, de som tar hele graden sin i utlandet, med de som studerer samme fag i Norge. Publikasjonen er et resultat fra forskningsprosjektet MOBILITY om internasjonalisering og studentmobilitet.

Forfatterne undersøker studenter innen åtte fag: medisin, psykologi, arkitektur, kunstfag, humaniora, samfunnsfag, realfag og økonomi-administrasjon. Mobile studenter innen humaniora, samfunnsfag, realfag og økonomi-administrasjon har høyere sosial bakgrunn enn studenter som tar samme fag innenlands. I medisin er forholdet omvendt, der er det de som tar utdanningen i utlandet som har litt lavere sosial bakgrunn.

Tilsvarende er det noe variasjon etter karakter der medisin- og psykologistudenter innenlands har høyere karaktersnitt enn de som tar samme utdanning i utlandet. Dette er omvendt for de som studerer humaniora, samfunnsfag og realfag, der de som tar hele graden utenlands har høyere karaktersnitt enn de som studerer innenlands. Samlet viser mobile studenter tydelig sterkere motivasjon enn innenlandske studenter, selv kontrollert for fagfelt og bakgrunnsvariabler.

I sum fant Hovdhaugen og Wiers-Jenssen at mobile studenter utgjør en selektert gruppe på flere måter, men mest fremtreden er de i forbindelse med studiemotivasjon. Dette antyder at mobile studenter kan representere et positivt bidrag til læringsmiljøet på flere måter.

Artikkelen kan leses her: Those who leave and those who stay: Features of internationally mobile vs. domestic students.

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502