11 nov 2021

Jevnere kjønnsbalanse i instituttsektoren

Blant forskerne og det faglige personale som deltok i forskning og utvikling i instituttsektoren i 2020 var 45 prosent kvinner.

Fra og med 2022 må forskningsorganisasjoner som søker om midler fra Norges forskningsråd eller EUs Horisont Europa ha handlingsplaner for likestilling for å få finansiering. Så hvordan står det til med kjønnsbalansen i instituttsektoren i dag?  

I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personale som deltok i FoU i hele instituttsektoren. Det er likevel betydelige forskjeller i kjønnsbalansen mellom ulike fagområder og institutter, der særlig teknologirettede miljøer har en lavere andel kvinner i forskerstaben sammenlignet med andre institutter. Kvinner er generelt underrepresentert i faglige toppstillinger ved forskningsinstituttene, særlig ved teknisk-industrielle institutter.  

Les mer om kjønnsbalansen i instituttsektoren her. 

NIFU Innsikt 2021:13

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 977 58 284