27 okt 2022

Kandidatundersøkelsen: Data på lærestedsnivå

Høsten 2021 gjennomførte NIFU en undersøkelse av nyutdannede mastere (Kandidatundersøkelsen) ved 27 utdanningsinstitusjoner i Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kandidatundersøkelsen skal gi innsikt i overgangen fra utdanning til arbeidsmarked, og tilfredshet med studiet. Resultatene fra undersøkelsen er fremstilt i to publikasjoner Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene og Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad. Datagrunnlaget er beskrevet i Dokumentasjonsnotatet 

Kandidatundersøkelsen er rik på informasjon, og ikke alle data kan bli analysert i rapportene. I flere år har derfor NIFU delt aggregerte data med lærestedene slik at de kan foreta sine egne analyser og tolkninger. I år gjør vi for første gang disse dataene tilgjengelig for alle. På denne siden har vi publisert svarfordelingen på ti utvalgte spørsmål: fem knyttet til arbeidsmarkedsutfall, og fem knyttet til tilfredshet med studiet. 

Kandidatundersøkelsen: Data på lærestedsnivå

Svarfordelingen vises innenfor hvert enkelt fagfelt på hvert enkelt lærested. Kombinasjoner av fagfelt og lærested som gir mindre enn 15 respondenter, er ikke vist. Det er viktig å huske at denne informasjonen kun viser overordnede mønstre og tendenser, og tar ikke hensyn til statistisk signifikans eller andre forhold som kan forklare forskjeller mellom fagfelt og lærested (fordeling av bakgrunnsvariabler, selvseleksjon blant respondentene etc.).