12 jul 2019

Kjønnsforskjeller i internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning involverer i økende grad internasjonalt samarbeid som kan ha mange positive effekter, både kunnskapsmessig og for forskernes karriereutvikling. Er det forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder graden av forskningssamarbeid?

NIFU-forskerne Dag W. Aksnes, Fredrik Niclas Piro og Kristoffer Rørstad har sett nærmere på dette spørsmålet i en ny artikkel publisert i tidsskriftet Scientometrics. Studien er basert på en analyse av 5 600 norske forskere og 44 000 publikasjoner disse forskerne har bidratt til. Som mål på internasjonalt samarbeid er det benyttet en indikator over internasjonalt medforfatterskap, det vil si publikasjoner som har bidragsytere både fra norske og utenlandske institusjoner.

På overordnet nivå er det klare kjønnsforskjeller i graden av internasjonalt samarbeid, og kvinner har færre og lavere andel publikasjoner med internasjonalt samarbeid enn det menn har. En viktig forklaring på disse forskjellen er imidlertid at det relativt sett er flere kvinner enn menn i fag hvor internasjonalt samarbeid er mindre utbredt generelt (humaniora og samfunnsvitenskap). Når dataene analyseres etter fagfelt, faglig stilling og produktivitet (antall publikasjoner), er kjønnsforskjellene små og ikke statistisk signifikante.

Kvinner og menn er med andre ord fundamentalt sett like når det gjelder involvering i internasjonalt forskningssamarbeid. Likevel er det slik at kvinner publiserer mindre enn menn, og dette gjør at de har noe lavere sannsynlighet for å ha internasjonalt samforfatterskap enn menn. Når det gjelder spørsmålet om kjønn og karriere, synes den viktigste faktoren å være forskjeller i publiseringsfrekvens, som kan forsinke eller hindre kvinners karriereutvikling. Forskjeller i internasjonalt samarbeid synes ikke å være en viktig faktor i denne sammenhengen, i det minste ikke i en norsk kontekst som er analysert i denne studien.

Artikkelen kan leses her: Gender gaps in international research collaboration: a bibliometric approach.

For mer informasjon, kontakt:
Dag W. Aksnes, forsker 1, Studier av statistikk og indikatorer
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 994 74 338