28 jan 2021

Kommunikasjon essensielt for kvalitet i sykepleierutdanningens praksis

God kvalitet i praksisopplæringen i sykepleierutdanningen sikres gjennom god kommunikasjon mellom studiested og praksissted. Viktig er også tid til veiledning og organisering i team.

På oppdrag av Norsk Sykepleierforbund har NIFU gjennomført en studie med et todelt formål: 1) å presentere best-practice innen praksisstudier for sykepleierstudenter, og 2) å undersøke hvilken rolle læringsutbyttebeskrivelser og praksisavtaler har i å regulere hvordan praksisstudier gjennomføres.

Viktige funn i studien er:

  • Organisering av og forberedelse til praksis er viktig for kvalitet, særlig er god kommunikasjon mellom studiested og praksissted viktig.
  • Kombinerte stillinger er et eksempel på en godt fungerende organisasjonsform, men forankring er viktig for at den skal fungere.
  • Læringsutbyttebeskrivelser brukes i liten grad av praksisstedene, og utforming er i stor grad er overlatt til studiestedene.

Det går igjen at veiledning er viktig, og at det påvirker kvaliteten på praksisstudiene. Funn i intervjuer og litteraturstudie peker samtidig på at det er behov for mer forskning på hvordan veiledningsfunksjonen fungerer og blir støttet opp, både av studiested og praksissted.

Rapporten ble offentliggjort på Norsk Sykepleierforbunds webinar for sykepleiere som jobber med utdanning og praksisstudier, som ble avholdt 27. januar 2021.

NIFU-rapport 2021:1

For mer informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502