6 apr 2020

Kompetanse om vold og overgrep: kompetansehevingstilbudet må styrkes og samordnes

Regjeringens kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner må videreutvikle, styrke og samordne kompetansehevingstilbudet som allerede finnes, mener NIFU-forskere.

I en rekke kartlegginger, stortingsproposisjoner og offentlige utredninger fremheves behovet for å styrke kompetansen om vold og overgrep i kommunene, tjenestene og hos den enkelte. Som ledd i «Opptrappingsplanen mot vold og overgrep 2017–2021», skal regjeringen utarbeide en tverrsektoriell kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner.

I forbindelse med det forestående arbeidet ble det bestemt at det skulle gjennomføres en innledende kartlegging av hvordan og hvor hyppig kompetanse om vold og overgrep omtales i nasjonale føringer (lov og regelverk, nasjonale retningslinjer og veiledere) samt i utdanninger, kurs og tiltak.

NIFU fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å bistå en arbeidsgruppe koordinert av Bufdir og med øvrige representanter fra Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge, i kartleggingsarbeidet.

Videre besto oppdraget til NIFU i å skrive den foreliggende rapporten, som tar utgangspunkt i sektorvise kartlegginger. Rapporten er et innspill til regjeringens arbeid med kompetansestrategien.

Et hovedfunn er at vold og overgrep i nære relasjoner i stor grad er omtalt i juridiske føringer i ulike lovverk, mens kompetanse om vold omtales i mindre grad. Tematikken har også til dels stor oppmerksomhet i aktuelle utdanninger. Det finnes et omfattende tilbud av kurs, og det er iverksatt en rekke tiltak med formål å heve kompetansen om vold og overgrep. Behovet for samhandling på tvers av sektorer og tjenester omtales også, både i føringer og i utdanningstilbud.

Samtidig meldes det i øvrige kartlegginger, utredninger, forskning og stortingsproposisjoner, om alvorlige kompetansemangler i sektorene og tjenestene, og det rapporteres om svikt på alle plan (inkludert samarbeid på tvers av sektorer og tjenester) i håndtering av voldssaker.

En mulig årsak kan være at relevante sektorer og tjenester ikke klarer å nyttiggjøre seg av gjeldende føringer eller ta i bruk tilbudet om kompetanseheving. Det er også indikasjoner på at tilgangen til kompetanse, og til kompetansehevingstilbud, ikke er lik, eller like god, over hele landet.

NIFUs overordnede anbefaling er å videreutvikle, styrke og samordne kompetansehevingstilbudet som allerede finnes. En hovedutfordring i så måte er at det mangler systematisk kunnskap om hvordan kompetansehevingstilbudet virker og hvorvidt eller hvordan føringer er implementert. I tillegg mangler det en systematisk oversikt over hele kompetansehevingstilbudet.

NIFU anbefaler videre å sammenstille kvalitetssikrede kurs (eller programmer) f.eks. i en åpent tilgjengelig nettportal. Instituttet anbefaler også at de regionale ressurssentrene (RVTS) gis et tydeligere ansvar for ha oversikt over og koordinere kurstilbudet i de respektive regionene, slik at kompetansehevingstilbudet blir mest mulig likt over hele landet.

NIFU-rapport 2019:26

For mer informasjon, kontakt:
Aleksander Å. Madsen, forsker 2, Studier av høyere utdanning
aleksander.madsen@nifu.no
(+47) 938 07 450