28 aug 2017

Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

Seks av ti NHO-bedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og går på tvers av bransjer og bedriftsstørrelse. Blant store bedrifter er det også betydelig behov for høyt utdannet personale.

Det viser tall fra NHOs kompetansebarometer 2017.

Tegn til optimisme og omstilling
Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er det flere NHO-bedrifter som melder at de trenger mer kompetanse. Økningen fra 2016 er spesielt stor blant bedrifter på Vestlandet og innenfor olje og gass. Det kan bety at det nå er økt optimisme og dermed økt behov for kompetanse blant de bedriftene som ble hardest rammet av oljenedturen. Men tallene kan også være uttrykk for at mange bedrifter er i en omstillingsfase og trenger ny kompetanse for å realisere nye muligheter. For eksempel sier nesten åtte av ti bedrifter i Mediebedriftenes landsforening at de har et udekket kompetansebehov.

Ingen motsetning mellom yrkesfag og høyere utdanning
En stadig tilbakevendende diskusjon er om bedriftene trenger yrkesfaglig/praktisk kompetanse eller ansatte med mastergrad og annen høy utdanning. Undersøkelsen viser at det er liten motsetning mellom disse behovene:

Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og går på tvers av mange bransjer. I 14 av NHOs 17 landsforeninger sier mer enn halvparten av bedriftene at de har et udekket behov for yrkesfaglig kompetanse. Behovet for fagskoleutdannede er nesten like bredt. Bedrifter med mer enn 250 ansatte har imidlertid størst behov for ansatte med høy utdanning. Blant de største bedriftene sier om lag 8 av 10 at de har et udekket behov for kompetanse på bachelor- og masternivå.

Digitalisering og automatisering aktuelt for nesten to av tre NHO-bedrifter
Årets undersøkelse omfatter for første gang spørsmål om endrede kompetansebehov knyttet til digitalisering og automatisering. En tredjedel av bedriftene oppga å ha implementert en form for digitalisering/automatisering, mens litt færre (31 prosent) oppga å ha planer om å gjennomføre dette i årene framover. Digitalisering og automatisering synes utbredt i mange bransjer, men særlig blant bedrifter i Mediebedriftenes landsforening og hos Energi Norge.

De fleste bedriftene som svarte at de har eller planlegger digitalisering/automatisering, sier at kompetansebehovene vil være omtrent de samme. Blant de som melder om endrede behov, er det særlig lavt utdannet og ufaglært arbeidskraft det antas å bli mindre behov for, mens mer enn hver fjerde bedrift ser for seg økt behov for ansatte med yrkesfag, fagskole, bachelor- og mastergrad samt at over 40 prosent sier de vil få større behov for ingeniører og tekniske fag.

Om undersøkelsen
NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU på oppdrag av NHO. Den ble første gang gjennomført i 2014. I undersøkelsen for 2017 har 5557 NHO-bedrifter svart på ulike spørsmål om bedriftens kompetansebehov og strategier for å dekke behovene.

Les NIFU Arbeidsnotat 2017:7.

Rapporten presenteres på et seminar i regi av NHO mandag 28. august.

Øvrige dokumenter fra undersøkelsene finnes her: NIFUs prosjektside og NHOs nettsider.

For mer informasjon, kontakt:
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver, statistikk og indikatorer
kristoffer.rorstad@nifu.no
(+47) 928 19 722