17 sep 2019

Kompetanseutvikling og livslang læring i akademiske yrker

Seniorer innen akademikeryrker jobber ofte i dynamiske arbeidsmiljøer og må forholde seg til bl.a. organisatoriske og teknologiske endringer. Mange ønsker å delta i opplæringstiltak, men tidspress og læringsformer skaper utfordringer.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, og i samarbeid med Akademikerne, har NIFU gjennomført et prosjekt om kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker.

Oppdragsgiverne ønsket et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kunne utgjøre en felles referanse for fremtidige tiltak rettet mot seniorer i akademiske yrker. Formålet var å fremskaffe en oppdatert oversikt over bedriftenes holdninger til seniorer og deres verdsetting av seniorkompetanse. Prosjektet skulle videre samle eksempler på hva som kjennetegner vellykket bruk av seniorkompetanse, eventuelle modeller og systemer for kompetanseutvikling samt muligheter og behov for livslang læring. Formålet var også å vurdere potensielle tiltak for videreutvikling av kompetansen blant seniorer i akademikeryrker.

Rapporten presenterer et bilde av en engasjert arbeidsgruppe der ansatte er opptatt av å videreutvikle seg og møte nye utfordringer på egen arbeidsplass. Et hovedfunn er at akademikere mener de fortsatt har behov for ny kompetanse, og mange vil gjerne delta i opplæringstiltak. Mange får tilbud om opplæring, men det er ikke alltid det passer verken tidsmessig eller med hensyn til læringsform.

Alle bedriftene i undersøkelsen har fokus på kompetanseutvikling, men strategier om kompetanseutvikling var ikke like godt kommunisert til de ansatte. Flesteparten av bedriftene har ingen kompetansetiltak rettet spesielt mot seniorer, men har ellers mye fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling for alle. I andre bedrifter blir de ansatte over 50 år oppmuntret til å ta sluttpakker, og dette gjelder også akademikere.

Undersøkelsen avdekket ikke noen spesielle behov for seniortiltak, men det bør vurderes om etter- og videreutdanning kan bli bedre tilpasset akademikere i heltidsarbeid. Arbeidsgivere kan bli flinkere til å informere om opplæringsstrategier og muligheter for deltakelse. De bør også vurdere å legge til rette for flere former for uformell læring i tillegg til kurstilbud.

Les den nye rapporten her: NIFU-rapport 2019:14

For mer informasjon, kontakt:
Dorothy Sutherland Olsen, forsker 2, Studier av forsking og innovasjon
dorothy.olsen@nifu.no
(+47) 941 32 539