21 jun 2019

Kompleks og omfattende fusjonsprosess

Det er positive forventninger til fusjonsprosessen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Implementering av campusovergripende fakulteter og institutter, ingen stedlig ledelse og store geografiske avstander byr imidlertid på visse utfordringer.

Som følge av strukturreformen, er flere norske universitets- og høgskoleinstitusjoner nå midt i omfattende omorganiseringsprosesser. NIFU er i gang med en forskningsbasert følgeevaluering av fusjonsprosessen på HVL.

Våren 2019 ble det gjennomført 49 fokusgruppeintervjuer med om lag 200 personer ved alle campus ved HVL. Det ble gjort intervjuer ved alle fakulteter, med ansatte, studenter og ledere. Et nytt NIFU-notat presenterer et utvalg av funnene som er gjeldende for hele organisasjonen.

Fusjonsprosessen har vært en krevende prosess. Spesielt har den administrative omorganiseringen vært forsinket, noe som blant annet har resultert i et høyt arbeidspress og betydelig slitasje i organisasjonen.

Omorganiseringsprosessen har vært preget av mange høringer og ansatte framhever at prosessene har tatt for lang tid, de har kommet i feil rekkefølge, og det har vært for mange parallelle prosesser.

Undersøkelsen viser imidlertid at det i stor grad er en felles oppfatning om utfordringene i fusjonsprosessen på tvers av tradisjonelle skillelinjer i akademisk virksomhet (ansatt-leder, fag-administrasjon). Dette er en styrke for det videre fusjonsarbeidet. Det er mange engasjerte ansatte og mange har en forventning om at arbeidsbelastningen vil bli mer håndterbar nå som strukturen endelig begynner å komme på plass.

NIFU-notatet framhever behov for bedre prosesskoordinering, et mer effektivt kommunikasjonssystem, arbeid med ledelse i den nye organisasjonen, samt behov for å utvikle arenaer for sosial og uformell kommunikasjon.

NIFU Innsikt 2019:14

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, forsker 2, høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033