15 nov 2012

Kristendommen som nasjonal integrasjonsideologi

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.

Nummeret kommer i anledning av at det er 15 år siden faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering ble innført gjennom læreplanen for den 10-årige grunnskolen i 1997.

Seland viser til at i den generelle delen av denne læreplanen, som fremdeles virker mellom formålsparagrafen og fagplanene i Kunnskapsløftet som visjonsdokument for grunnopplæringen, fremtrer et særegent syn på nasjonal identitet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge.

Gjennom denne læreplanen blir kristendommen gjort til en nasjonal integrasjonsideologi, med henvisning til at denne religionen er bærer av norsk kulturarv og en kilde til fremveksten av den demokratiske rettsstaten.

I artikkelen går det frem hvordan forestillinger om nasjonal identitet ble fremstilt i norske læreplaner ved inngangen til 1970-tallet og frem til i dag, i en periode som har vært preget av økende innvandring. Artikkelen påpeker den plutselige oppmerksomheten som ble vist en slik nasjonal identitet i læreplanverket fra 1993, og søker å forklare denne oppmerksomheten ved å vise til særlige politiske forhold og avveininger som omga arbeidet med planen. I dette står Arbeiderpartiets hensyn til sosial utjevning sentralt.

For mer informasjon, kontakt
Idunn Seland, forsker 2, studier av grunnopplæring
idunn.seland@nifu.no
Tlf. 22 59 51 93