5 jan 2021

Kvantitative indikatorer er viktige i fagfellevurderinger

Kvantitative indikatorer på publisering og siteringer blir ofte brukt og referert til når forskning evalueres. En ny artikkel viser at slike indikatorer spiller en viktig rolle i vurderinger av prosjektsøknader og kandidater til akademiske stillinger.

I en ny artikkel i tidsskriftet Research Evaluation undersøker Liv Langfeldt, Ingvild Reymert og Dag W. Aksnes i hvilken grad slike indikatorer ses som en legitim og integrert del av fagfellevurderinger.

Basert på en omfattende spørreundersøkelse til forskere innen ulike fag i tre land, analyseres kvantitative indikatorers rolle i å identifisere den beste forskningen innen eget fagfelt, og i vurderinger av prosjektsøknader for forskningsråd og vurderinger av kandidater til akademiske stillinger ved eget institutt. Et mindretall av forskerne som svarte på undersøkelsen rapporterte kvantitative indikatorer som et grunnlag for å identifisere den beste forskningen innen eget fagfelt. Likevel indikerte et stort flertall i de tre fagfeltene (kardiologi, økonomi og fysikk) at slike indikatorer var viktige eller delvis viktige når de vurderte prosjektsøknader og kandidater til akademiske stillinger. Både antall publikasjoner/produktivitetsmål og publikasjonenes siteringer ble vektlagt.

Videre syntes fagfeller som selv scorer høyt på bibliometriske indikatorer i større grad å basere sine vurderinger på slike mål. En bør derfor være oppmerksom på at fagfeller – og spesielt dem som scorer høyt på slike indikatorer – ofte ser bibliometriske mål som gode indikatorer på fremtidig suksess for forskningsprosjekter og kandidater til stillinger, og at de dels legger slike mål til grunn for sine vurderinger.

Artikkelen kan leses her: The role of metrics in peer assessments.

For mer informasjon, kontakt:
Liv Langfeldt, forsker 1, Forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no
(+47) 960 94 021