13 feb 2019

Læring i arbeidslivet og jobbrelatert opplæring

Flere NIFU-forskere har publisert en rekke artikler i nyeste spesialutgave av International Journal of Lifelong Education om jobbrelatert opplæring og voksnes deltaking i læring i arbeidslivet.

I spesialutgaven Work-related training and workplace learning: Nordic perspectives and European comparisons har Liv Anne Støren, Elisabeth Hovdhaugen, Pål Børing, Dorothy Sutherland Olsen og Vibeke Opheim publisert flere bidrag. Artiklene er publisert i samarbeid med blant annet forskere ved Universitetet i Stavanger og er i hovedsak basert på OECD-undersøkelsen PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

De enkelte artiklene kan leses her:

Work-related training and workplace learning: Nordic perspectives and European comparisons.

Lederartikkel til spesialutgaven og omhandler motivasjonen for publikasjonen med en presentasjon av innholdet.

Training of various durations: Do we find the same social predictors as for training participation rates.

Artikkelen tar opp spørsmål knyttet til deltakingsrater i voksnes læring versus varighet av opplæringen. Er det slik at høy deltakingsrate i noen land, som de nordiske, skjuler at det i disse landene er snakk om nokså kortvarig opplæring blant dem som deltar? Tilsvarende spørsmål stilles for høyt utdannede som deltar mye. Deltar de først og fremst i korte kurs og workshops?

The developing field of workplace learning and the contribution of PIAAC.

Litteraturgjennomgang av nyere forskning om læring i arbeidslivet basert på PIAAC-data og hvordan denne forskningen har bidratt i dette forskningsfeltet.

Participation in adult education and training in countries with high and low participation rates: demand and barriers.

Forskjeller i etterspørsel etter voksenopplæring og barrierer mot å delta i slik opplæring er temaet i denne artikkelen, som sammenlikner land med høy deltakingsrate (nordiske land og Nederland) med en gruppe land med lav deltakingsrate.

Country differences in numeracy skills: how do they vary by job characteristics and education levels?

Variasjon i numeriske ferdigheter blant sysselsatte i syv europeiske land er tema i denne artikkelen, som blant annet undersøker om gode arbeidsbetingelser bidrar til å forklare denne variasjonen.

Immigrants’ participation in non-formal job-related training.

Denne artikkelen undersøker i hvilken grad innvandrere deltar i arbeidsrelatert opplæring i samme grad som ikke-innvandrere, med fokus på fire land, herunder Norge, som alle i utgangspunktet generelt har høy deltakingsrate.

For mer informasjon, kontakt:
Liv Anne Støren, forsker 1, Studier av høyere utdanning
liv.storen@nifu.no
(+47) 917 81 002