9 sep 2021

Langtidsplanen et begrenset verktøy for styring

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres i 2022. I den forbindelse har NIFU undersøkt hvordan den første og den nåværende planen har fungert som styringsverktøy.

Blir planens mål og prioriteringer fulgt opp i praksis? Tre hovedfunn springer ut av analysen:
• Den budsjettmessige oppfølgingen av langtidsplanen er konsentrert om de tre tallfestede opptrappingsplanene. Mål og prioriteringer som ikke er tallfestet, er i mindre grad fulgt opp.
• Det meste av den politiske styringen skjer gjennom Norges forskningsråd. Planen har mindre betydning for styring og finansiering utenom Forskningsrådet.
• Planen har en uklar avgrensning. Den trekker opp brede samfunnsutfordringer, men er samtidig konsentrert om politikk for forskning, høyere utdanning og forskningsbasert innovasjon.

Arbeidet er gjort på oppdrag av Norges forskningsråd og som grunnlag for Forskningsrådets innspill til revideringen av Langtidsplanen.

NIFU Arbeidsnotat 2021:12

Kontaktperson: Espen Solberg,
forskningsleder, forskning og innovasjon,
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482