15 jan 2013

Lite behov for endringer

Prosjektstøtte fra svenske Riksbankens Jubileumsfond distribueres i tråd med målet. På oppdrag fra svenske Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har NIFU foretatt en studie av RJs prosjektstøtte.

Positive og negative effekter av RJs finansielle virkemidler er sammenliknet med virkemiddelet fri prosjektstøtte (FRIPRO) i regi av Norges forskningsråd. Selv om prosjektmidler er den vanligste formen for støtte – ikke bare for RJ, men i hele det svenske forskningsmiljøet – har det i liten grad vært gjenstand for evaluering.

NIFU har sendt ut spørreskjema til søkere som har mottatt og ikke mottatt prosjektstøtte i årene 2005-2008.

En stor andel søkere rapporterer at sammenliknet med andre prosjekter, er RJ-finansiert forskning mer orientert mot grunnforskning, av høyere faglig kvalitet og gir mer vitenskapelige resultater.

Store endringer unødvendig
Søkere føler at tilskuddene er distribuert i tråd med RJs mål og i tråd med tradisjonelle oppfatninger av forskningskvalitet. Høy vitenskapelig kvalitet anses å være den viktigste hensikten som underbygger tilskuddene.

– Alt I alt finner vi ikke klare empiriske bevis som vil rettferdiggjøre vesentlige endringer i ordningen, eller som sier at store endringer er nødvendig for denne formen for forskningsstøtte. Dersom strategien skal endres vesentlig, bør samspillet mellom institusjoner og forskningsmiljøer vurderes for å få en mer solid forståelse av hvordan de ulike finansierende organer og instrumenter virker sammen og overlapper hverandre, forteller forsker Agnete Vabø ved NIFU.

Anser forskjellene som lave
– Vi finner at RJ mottar et høyt antall søkere hvert år fra sentrale deler av humaniora og samfunnsvitenskap, med spesielt høyt antall søkere fra økonomi, politikk, sosiologi og også fra psykologi og litteratur, sier Vabø. Særlig høye suksessrater finnes innenfor statistikk, freds- og konfliktforskning og økonomi.

– Jo mer tverrfaglige og internasjonalt orienterte søknadene er, desto større sannsynlighet er det for å lykkes og bli finansiert. Det virker som om RJ-støtten til en viss grad bedrer mulighetene for mer internasjonalt samarbeid. Imidlertid ser det ut til å være rom for at fondet kan ha en enda større innvirkning på dette området, siden de fleste av respondentene ser på forskjellene mellom deres og RJ-finansierte prosjekter og andre prosjekter som ganske liten, sier Vabø.

Studien viser også at RJ har en relativt lav andel kvinnelige søkere og at de kvinnelige søkerne har en noe lavere suksessrate enn sine mannlige motstykker. Og selv om andelen kvinner med doktorgrad har økt i mange samfunnsfag og humanistiske fag, blir det likevel færre kvinnelige forskere på høyere nivåer.

Riksbankens Jubileumsfond er en uavhengig stiftelse, etablert av donasjoner fra Riksbanken på 60-tallet, og senere med tilleggsdonasjoner fra Riksdagen. Målet med fondet er å støtte forskning i humaniora og samfunnsfag og dermed støtte en viktig nasjonal målsetting. Fondet gir ulike typer støtte til en rekke forskningsaktiviteter.

NIFU-rapport 27/2012

For mer informasjon, kontakt:
Agnete Vabø, stedfortredende forskningsleder, Studier av høyere utdanning
agnete.vabo@nifu.no
22 59 51 42