17 Mar 2014

Lokal suksess – nasjonal stillstand

Hovedkonklusjonen fra evalueringen av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 er todelt: Prosjekt- og ressursskolene som har deltatt har hatt en positiv utvikling i tråd med målene for programmet. Samlet sett har imidlertid ikke skolebibliotekets posisjon i norsk skole blitt styrket slik myndighetene hadde som klar ambisjon for perioden.

Den fireårige satsingen skulle utvikle og styrke skolebiblioteket i grunnskolen. Universitetet i Agder (UiA) fikk oppdraget med å utforme og gjennomføre programmet, der skolebiblioteket skulle utvikles som ressurs i elevenes leseopplæring og lesestimulering og på opplæring i informasjonskompetanse.

Todelt konklusjon

Deltakerne er i hovedsak fornøyde og mener programdeltagelsen har ført til varig endring i arbeidet. Særlig har deltakelsen ført til endringer i skolebiblioteket som arena for å fremme leselyst og å styrke elevenes leseferdighet. Skolene som har deltatt i to år (til forskjell fra de som har deltatt i ett) ser størst endring.

Målet om at halvparten av skolebibliotekarene skal ha utdanning innen skolebibliotek er imidlertid ikke nådd. 29-32 prosent av dem som er biblioteksansvarlige i grunnskolen har en eller annen form for bibliotekfaglig utdanning i 2013, og endringen fra sist måling i 2009 ved programstart viser svært liten positiv utvikling.

Målet om at det skal være en økning i antall kommuner og skoler som aktivt har tatt i bruk skolebiblioteket i opplæringen og som har forankret skolebiblioteket i sitt langsiktige planarbeid for å styrke leseferdighet er heller ikke nådd. Her viser evalueringen at skoleeier har potensiale til å delta mer aktivt i denne type statlige programmer for at statlige ressurser settes i bedre system.

Videreføring og satsing

NIFU konkluderer med at UiA bør videreføre de nasjonale internettportalene for informasjonskompetanse og skolebibliotek de allerede har bygget opp.

Kunnskapsdepartementet bør satse på flere virkemidler for å sikre videre satsing på skolebibliotek i retning av de nasjonalt definerte resultatmålene som ikke ble nådd i perioden 2009-2013, og i den sammenheng vurdere om opplæringsloven bør være tydeligere på at skoler skal ha skolebibliotek der skolebibliotekar har bibliotekfaglig kompetanse og bemanning i skolens åpningstid.

Det bør defineres krav til utrusting av et skolebibliotek, samt en tydeligere presisering av at skolebibliotek og folkebibliotek skal samarbeide om utbygging av skolebibliotek og integrering av skolebibliotek i det pedagogiske arbeidet for å nå de nasjonale resultatmålene som ikke ble nådd i perioden 2009-2013.

Nasjonale ambisjoner bør settes i tydeligere sammenheng med prioritering av virkemidlene: En heving av den skolebibliotekfaglige kompetansen forutsetter utdanning av skolebibliotekarer.

Program for skolebibliotekutvikling har hatt et samlet budsjett på ca. 40 millioner kr. Hoveddelen av midlene har blitt tildelt skolebibliotekprosjekter ved 173 skoler over hele landet. 37 av skolene deltok over to år og i alt 210 prosjekter ble gjennomført.

NIFU-rapport 2014:4

For mer informasjon, kontakt

Jørgen Sjaastad, prosjektleder, Grunnopplæring
jorgen.sjaastad@nifu.no

Tone Cecilie Carlsten, forsker, Grunnopplæring
tone.cecilie.carlsten@nifu.no