18 des 2020

Mangfoldstatistikken: Nye tall og egen nettside

Mangfoldstatistikken har blitt oppdatert med nye tall for 2018. Statistikken har også fått egen nettside.

Mangfoldstatistikken er et samarbeid mellom SSB og NIFU. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, etter innspill fra Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Mer informasjon om mangfoldstatistikken finnes her.

Mangfoldstatistikken er tilgjengelig i NIFUs FoU-statistikkbank og består av 10 hovedtabeller og 3 tilleggstabeller. Alle hovedtabellene er oppdatert med tall for 2018. Det er i tillegg utarbeidet tre nye tabeller som blant annet viser forskerpersonalet i utvalgte stillinger etter region for landbakgrunn og kjønn. Vi har for 2018 produsert mer detaljert statistikk for de største universitetene, hvor vi har sett på fordelingen av innvandrere og etterkommere av innvandrere etter stillingsgruppe, fakultet og fagområde.

Tallene viser at andelen innvandrere i norsk akademia fortsetter å vokse. I 2018 var det 10633 innvandrere og 190 etterkommere av innvandrere i forsker- og faglige stillinger ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Andelen forskere med innvandrerbakgrunn har økt fra 18 til 29 prosent i perioden.

Nytt i årets mangfoldstatistikk er at vi har sett på landbakgrunnen til innvandrerne blant forskerpersonalet. Den største gruppen innvandrere i norsk forskning kommer fra Tyskland, fulgt av Sverige og Kina.

Kif-komiteen inviterer til webinar med lansering av mangfoldsstatistikken 15. januar 2021.

NIFU og SSB vil legge fram ny og oppdatert statistikk om utlendinger, innvandrere og etterkommere i norsk forskning og høyere utdanning. I tillegg vil ulike aktører – forskere, Kunnskapsdepartementet og Kif-komiteen – kommentere statistikken.

Les mer om programmet og meld deg på her.

NIFU innsikt 2020:17

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018