16 nov 2022

Manglende kultur for kunnskapsdeling i barnehagen

Barnehagelærere som tok videreutdanning i 2022, er fornøyd med studiet. Men den nyervervede kunnskapen møtes med lite interesse blant kolleger, og påvirker i liten grad samarbeidet i barnehagen.

Det kan derfor se ut til at det er et misforhold mellom opplevd ønske og forventning fra kollegiet i barnehagen, og den faktiske kulturen for kunnskapsdeling.

Det viser «Deltakerundersøkelsen 2022», en spørreundersøkelse rettet mot barnehagelærere som har tatt videreutdanning. Rapporten er skrevet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hensikten er å undersøke barnehagelærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Barnehagelærernes svar sammenliknes også med læreres og yrkesfaglæreres svar på liknende undersøkelser.

Rapportens hovedfunn:

  • Deltakerne er fornøyd med kvalitet og relevans. Ni av ti av de spurte vurderer kvaliteten på studiet som god eller svært god, og en stor andel mener studiet har klart å kombinere teori og praksis på en god måte. Enda flere oppgir at utdanningen har vært relevant for arbeidet i barnehagen, og mer enn åtte av ti oppgir at videreutdanningen har gjort dem bedre i stand til å tilrettelegge for barns opplevelser, utvikling og læring.
  • Høy motivasjon for videreutdanning. De fleste deltakerne er motivert for å søke videreutdanning. De ønsker å utvikle seg som barnehagelærer og er interessert i å lære mer, samt bidra til utvikling i egen barnehage, bidra til et bedre fagmiljø og få inspirasjon. Nesten samtlige deltakere oppgir at de har forstått hvordan de skal bruke det de har lært på studiet i hverdagen.
  • Manglende kultur for kunnskapsdeling. En av tre svarer at de opplever en forventning om å dele det de har lært på studiet i barnehagen. Samtidig oppgir mange at de opplever manglende interesse, tilrettelegging og etterspørsel fra kollegiet i barnehagen. Det er få som gir uttrykk for at videreutdanningen har hatt konsekvenser for samarbeidet i barnehagen, og som har brukt kollegaer i barnehagen i kunnskapsdelingen i løpet av studieperioden.

«Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2022. Resultater fra en spørreundersøkelse blant barnehagelærere som har tatt videreutdanning.» (NIFU-rapport 2022:25)

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Pedersen, forsker 2, Grunnopplæring
cathrine.pedersen@nifu.no
(+47) 952 80 687